Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

S Ändra ljud- och

S Ändra ljud- och teckeninställningarna Du kan välja: • Amber/Green när du vill ändra på visningsfärgen från amber till grön. • Beep när du vill sätta på eller stänga av pipsignalen. • Dimmer när du vill ändra på teckenfönstrets ljusstyrka. — Välj “Auto” när du vill släcka ned teckenfönstret och tända lamporna. — Välj “on” när du vill släcka ned teckenfönstret. • Loud (Ljudstyrka) när du vill njuta av basen och diskante på låga volymer. Basen och diskanten förstärks. • RM (Vridkontroll) när du vill byta styrriktning på vridkontrollens reglage. — Välj “norm” om du vill använda fabriksinställningen. — Välj “rev” när du monterar vridkontrollen på rattens högra sida. • Angle när du vill ändra på frontpanelens vinkel. — Välj “1” om du vill att frontpanelen ska luta ungefär 80 grader — Välj “2” om du vill att frontpanelen ska luta ungefär 70 grader. • Contrast när du vill justera kontrasten om indikeringarna inte framgår tydligt pga av hur enheten installerats. Stänga av teckenfönstret Du kan stänga av teckenfönstret. Även om du stänger av teckenfönstret förblir knapparna upplysta. Om teckenfönstret är avstängt, sätts det på igen om du trycker på någon av knapparna i fem sekunder. 1 Tryck på (SHIFT), och sedan på (2) (SET UP) i två sekunder. EQ SUR 2 Tryck på (4) (n) om du vill välja “off.” Teckenfönstret slås av. 3 Tryck på (2) (SET UP) i två sekunder. 4 Tryck på (SHIFT). Set up DSPL on Om du vill sätta på teckenfönstret, väljer du “on” i steg 2 ovan. 1 Tryck lätt på (SHIFT) och sedan på (2) (SET UP). 2 Tryck på (2) (SET UP) flera gånger tills det önskade inställningen visas. Varje gång du trycker på (2) (SET UP), ändras alternativen enligt följande: Clock n Amber/Green n Beep n Dimmer n CT n Loud* n RM n Angle n Contrast * Om du ställer in kanalen och lyssnar på CD/MD, visas “Loud.” 3 Tryck på (4) (n) när du vill välja önskad inställning (till exempel ON eller OFF). Om du trycker på (4) (n) när du ställer in “Contrast” blir kontrasten större och om du trycker på (1) (N) blir kontrasten lägre. 4 Tryck på (SHIFT). När inställningen är klar, visas det normala uppspelningsläget i teckenfönstret. 16 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Med tillvalet CD/MD-växlare Hitta ett visst spår — AMS-funktionen Under uppspelningen trycker du på valfri sida på (SEEK/AMS) för varje spår som du vill skippa. Spela en CD eller MD SEEK/AMS Hitta efterföljande spår Tryck på (SOURCE) tills den önskade växlaren visas. CD/MD-uppspelningen börjar. Ändra de visade alternativan Varje gång du trycker lätt på (DSPL) medan en CD/MD-skiva spelas, ändras informationen i teckenfönstret på följande sätt: Hitta föregående spår Söka en viss del av ett spår — Manuell sökning Under uppspelningen, trycker du på och håller ned valfri sida av (SEEK/AMS). Släpp upp knappen när du har hittat den önskade delen. $ Skivnamn* 1 $ Spårnamn* 2 SEEK/AMS Söka framåt Söka bakåt $ Klocka ∗1 Om du inte har namngett CD:n, visas “NO Name” i teckenfönstret. Om det inte finns något förinspelat namn på en MD, visas “NO D.Name” i teckenfönstret. ∗2 Om spårtiteln inte spelats in i förväg, visas “ NO T.Name”i teckenfönstret. Tips Om titeln på MD:n är för långt kan du bläddra längs teckenfönstret genom att trycka på (SHIFT), och därefter (1) (N). Visa hela skivnamnet automatisk — Auto Scroll När denna funktion är räcker det med att du trycker på (DSPL) för att skiv- och spårnamn med fler än 10 tecken ska bläddras fram så att du kan se hela namnet. 1 Tryck på (SHIFT) och tryck sedan på (2) (SET UP) flera gånger tills “A.Scrl” visas. 2 Tryck på (4) (n) och välj “A.Scrl on.” 3 Tryck på (SHIFT). Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du “A.Scrl off” i steg 2 ovan. Visa inspelningsdatumet på den aktuella MD:n Tryck på (DSPL) i minst två sekunder under MD-uppspelningen. Spårets inspelningsdatum visas ungefär tre sekunder. Söka på en skiva efter nummer — Direktval Tryck på den förinställda snabbvalsknappen som motsvarar det önskade skrivnumret. Önskad skiva i den aktuella växlaren börjar uppspelningen. Spela början av alla spår — Snabbsökning Om du använder den här funktionen spelas spåren på den senast valda skivan i tur och ordning de tio första sekunderna. När den första skivan har spelats klart, spelas nästa. 1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning och därefter på (3) (P.MODE) flera gånger tills “Intro” visas. 2 Tryck på (4) (n) och välj “Intro on.” Snabbsökningen startar. 3 Tryck på (SHIFT). Om du vill gå tillbaka till det normala uppspelningsläget väljer du “Intro off” i steg 2 ovan. S Övriga funktioner/CD/MD-växlare 17 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)