Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

S Radera ett helt

S Radera ett helt program 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. 2 Tryck på (1) (N) flera gånger tills “DEL” visas. EQ Om du vill radera program 2, trycker du på (4) (n) flera gånger tills “PGM 2” visas. 3 Tryck på (5) (ENTER) under två sekunder. EQ Alla programmerade spår raderas helt. 4 När du har raderat alla program, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. Lägga till spår till programmet 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. För att välja program 2 trycker du på (4) (n) flera gånger tills “P 2” visas. 2 Tryck på (1) (N) eller (4) (n) när du vill bestämma spårplatsnumret dit ett spår ska infogas. EQ SUR SUR SUR DEL PGM edit --PGM1-- P1 PGM edit NO Data CD PGM edit 2 P1.‚2 TRACK Radera hela programmet 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. För att välja program 2 trycker du på (4) (n) flera gånger tills “P 2” visas. 2 Tryck på (1) (N) eller (4) (n) när du vill bestämma vilket spår som ska raderas (visas i teckenfönstret). EQ SUR CD PGM edit 3 P1.‚6 TRACK Spåret som registrerats i plats 6 i Program 1. 3 Tryck på (5) (ENTER) under två sekunder. När du raderar ett spår från ett platsnummer flyttas de efterföljande spåren upp. EQ SUR DEL PGM edit P1.‚6 DISC TRACK 4 Om du vill fortsätta att radera spår, upprepar du steg 2 och 3. 5 När du har raderat alla spår, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. Spårplatsnummer 3 Tryck på valfri sida på (SEEK/AMS) när du vill välja det spår som ska infogas. 4 Tryck på (5) (ENTER) när du vill mata in spåret. Det aktuella spåret i platsnumret och de efterföljande spåren kommer att flyttas nedåt. Om du vill fortsätta att mata in spår i programmet, upprepar du steg 2 till 4. Observera När alla 12 har fyllts, visas “*Mem full*” i teckenfönstret och det går inte att mata in fler spår. 8 5 När du har matat in alla spår, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Radio Observera Om du försöker lagra en annan kanal på samma förinställda nummerknapp, raderas den tidigare lagrade kanalen. Lagra kanaler automatiskt — BTM-funktionen Enheten väljer de kanaler som har de starkaste signalerna och lagrar dem. Du kan lagra upp till 10 kanaler på varje band (FM1, FM2, MW och LW). Varning För att undvika olyckor bör du använda BTMfunktionen om du tar in en kanal under körning. 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger när du vill välja det önskade bandet (FM1, FM2, MW och LW). 2 Tryck på (SHIFT) och sedan på (6) (BTM). I enheten lagras kanalerna på snabbknapparna efter frekvens. 3 Tryck på (SHIFT). Observera • Enheten lagrar inte kanaler med svaga signaler. Om bara ett fåtal kanaler kan tas emot förblir några snabbvalsknappar (nummerknappar) tomma. • När ett nummer visas i teckenfönstret lagras kanalerna från och med detta nummer. Lagra endast de önskade kanalerna Du kan lagra upp till 10 kanaler per band (20 för FM1 och FM2, 10 för vardera MW och LW) i önskad ordning. 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger när du vill välja det önskade bandet. 2 Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS) när du vill ställa in en kanal som ska lagras på nummerknappen. 3 Håll ned önskad snabbvalsknapp ((1) till (10)) tills “MEM” visas i teckenfönstret. Snabbvalsknappens nummer visas i teckenfönstret. Motta de lagrade kanalerna 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger när du vill välja det önskade bandet. 2 Tryck på den förinställd nummerknappen ((1) till (10)) som den önskade kanalen lagrats på. Om du inte kan ställa in en förinställd kanal Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS) när du vill söka efter kanalen (automatisk sökning). Avsökningen avbryts när en kanal har mottagits. Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS) fler gånger tills önskad kanal har mottagits. Observera Om den automatiska sökningen avbryts för ofta, trycker du på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) flera gånger tills “Local” (lokalt sökläge) visas. Tryck därefter på (4) (n) när du vill välja “Local on.” Tryck på (SHIFT). Bara de kanaler som har relativt starka signaler kan ställas in. Tips Om du vet vilken frekvens radiokanalen har, trycker du på och håller ned valfri sida på (SEEK/AMS) i minst två sekunder tills den önskade kanalen har mottagits (manuell inställning). Om FM stereo-mottagningen är dålig — Enkanaligt läge 1 Tryck på (SHIFT) och sedan på (3) (P.MODE) flera gånger tills “Mono” visas. 2 Tryck på (4) (n) flera gånger tills “Mono on” visas. Ljudet förbättras med det blir enkanaligt (“STEREO”-indikteringen försvinner). 3 Tryck på (SHIFT). Om du vill gå tillbaka till normalt läge väljer du “Mono off” i steg 2 ovan. Ändra de visade alternativen När du trycker på (DSPL), växlar alternativen mellan kanalnamn och tid. S CD-spelare/Radio 9 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)