Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

S Spela upp spår flera

S Spela upp spår flera gånger — Upprepad spelning Du kan välja • Repeat 1 när du vill upprepa spåret. • Repeat 2 när du vill upprepa skivan. • Repeat 3 när du vill upprepa alla skivor i aktuell växlare när du är ansluten till två växlare eller fler. 1 Under uppspelning trycker du på (SHIFT). Därefter trycker du på (3) (P.MODE) flera gånger tills “Repeat” visas. 2 Tryck på (4) (n) flera gånger tills önskad inställning visas. Upprepad spelning startar. z Repeat 1 z Repeat 2 z Repeat 3 3 Tryck på (SHIFT). Repeat off Z Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge, väljer du “Repeat off” i steg␣ 2. Spela spår i slumpmässig ordning — Slumpmässig uppspelning Du kan välja. • Shuf 1 när du vill spela spåren på aktuell skiva i slumpmässig ordning. • Shuf 2 när du vill spela spåren i växlaren i slumpmässig ordning. • Shuf 3 när du vill spela alla spår i slumpmässig ordning när du är ansluten till två eller fler växlare. 1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning och därefter på (3) (P.MODE) flera gånger tills “Shuf” visas. 2 Tryck på (4) (n) flera gånger tills önskad inställning visas. Slumpmässig Uppspelning startar z Shuf 1 z Shuf 2 z Shuf 3 Shuf off Z 3 Tryck på (SHIFT). Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge, väljer du “Shuf off” i steg␣ 2. Skapa ett program — Programminne (Replace with “CD/MDväxlare med programminnesfunktion”) Genom att göra ditt eget program kan du spela spåren i den ordning du vill. Du kan skapa två program: Program 1 och Program 2. Du kan välja upp till 12 spår i varje program. Det som har programmerats kan sedan lagras i minnet. 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. Programredigeringsläge EQ SUR CD1 PGM edit 2 12 P1.‚3 “P 1” visar att Program 1 är valt Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (3) (P.MODE) så att “PGM edit” visas. Om du vill gå till program 2 trycker du på (4) (n) flera gånger tills “P 2” visas. 2 Välj det spår du vill ha. 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja växlaren. 2 Tryck på (SHIFT) och sedan nummerknappen. 3 Tryck på (SHIFT). 4 Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS) för att välja spåret. 3 Tryck lätt på (5) (ENTER). EQ EQ SUR DISC TRACK µ CD1 PGM edit 3 2 P1.‚2 SUR P1 PGM edit +Enter+ DISC TRACK 18 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3. 5 När du har lagt in alla spår, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. 6 Tryck på (SHIFT). Observera • “*Wait*” visas i teckenfönstret när uppgifterna om det inmatade spåret inte har lästs in i minnet, eller när skivan inte har satts in i enheten. • “*Mem full*” visas i teckenfönstret när du matar in mer än 12 spår i ett program samtidigt. Spela det lagrade programmet Programminnesspelningen påverkas inte om du ändrar på skivordningen i växlaren. Du kan välja: • PGM 1 när du vill spela Program 1. • PGM 2 när du vill spela Program 2. • PGM 1+2 när du vill spela Program 1 och 2. 1 Tryck på (SHIFT). 2 Tryck på (3) (P.MODE) flera gånger tills “PGM” visas. 3 Tryck på (4) (n) flera gånger tills önskat program visas. Programmerad uppspelning startar. z PGM 1 z PGM 2 z PGM 1+2 PGM off Z 4 Tryck på (SHIFT). Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du “PGM off” i steg 3 ovan. Observera • Om du trycker på nummerknappen under programminnesspelningen, avbryts programminnet och uppspelning av den valda skivan påbörjas. • Om varken program 1 eller program 2 har matats in i minnet, visas “NO Data” i teckenfönstret. • Om ett spår som lagrats i programminnet inte finns i skivmagasinet, skippas nästa spår och nästa spår spelas. • När skivmagasinet inte innehåller något spår som lagrats i programminnet eller när informationen om spåren i programminnet inte har laddats, visas “Not Ready”. Radera ett helt program 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (3) (P.MODE) så att “PGM edit” visas. 2 Tryck på (1) (N) flera gånger tills “DEL.” EQ Om du vill radera program 2, trycker du på (4) (n) flera gånger tills “PGM 2” visas. 3 Tryck på (5) (ENTER) under två sekunder. EQ SUR SUR DEL PGM edit --PGM1-- P1 PGM edit NO data Alla programmerade spår raderas helt. 4 När du har raderat alla program, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. 5 Tryck på (SHIFT). Lägga till spår till programmet 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (3) (P.MODE) så att “PGM edit” visas. Om du vill gå till program 2 trycker du på (4) (n) flera gånger tills “P 2” visas. 2 Tryck på (1) (N) eller (4) (n) när du vill bestämma Spårplatsnummer dit ett spår ska infogas. Spårplatsnummer EQ SUR CD2 PGM edit 2 4 P1.‚3 DISC TRACK 3 Tryck på valfri sida på (SEEK/AMS) när du vill välja det spår som ska infogas. forts på nästa sida n S CD/MD-växlare 19 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)