Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n122 N Čo robiť, ak počítač prestane reagovať? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak počítač prestane reagovať počas behu softvérovej aplikácie, zatvorte okno aplikácie stlačením klávesov Alt+F4. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknutím na tlačidlo Štart a tlačidlo Vypnúť vypnite počítač. Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na tlačidlo Vypnúť. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Vypnúť. Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov. Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač. Pokúste sa softvér opätovne nainštalovať. Vo veci technickej podpory sa obráťte na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n123 N Prečo počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku? Počítač sa môže stať nestabilným, ak sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Ako obnoviť štandardný režim počítača 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Reštartovať. 3 Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Reštartovať. 4 Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov. Čo robiť, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespustí? ❑ ❑ Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobnosti nájdete v časti Vloženie alebo vybratie batérie (str. 19). Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na službu VAIO-Link. Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia ako maximálna rýchlosť procesora? Toto je normálny jav. Keďže procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie svojej rýchlosti na účely šetrenia energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobraziť jeho aktuálna rýchlosť.