Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n 86 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmeniť hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Okrem iného sa dozviete, ako používať a meniť vzhľad softvéru a nástrojov od spoločnosti Sony. ❑ Nastavenie hesla (str. 87) ❑ Používanie technológie Intel(R) VT (str. 94) ❑ Používanie nástroja VAIO Control Center (str. 95) ❑ Používanie aplikácie VAIO Power Management (str. 96)

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 87 N Nastavenie hesla Nastavením hesla môžete počítač chrániť pred neoprávneným prístupom. Používateľ musí heslo zadať po zapnutí počítača alebo po návrate počítača do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. ! Heslo nezabudnite. Heslo si zapíšte a uložte na bezpečné miesto. Typ hesla Heslo pri zapnutí Popis Pomocou funkcií systému BIOS môžete nastaviť dva typy hesla: – Heslo počítača: umožňuje používateľom s oprávneniami správcu zmeniť všetky nastavenia na konfiguračnej obrazovke systému BIOS, ako aj spustiť počítač. – Heslo používateľa: umožňuje bežným používateľom zmeniť niektoré nastavenia systému BIOS, ako aj spustiť počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastaviť heslo počítača. ✍ Výzva na zadanie hesla pri zapnutí sa zobrazí pri spustení počítača po zobrazení loga VAIO. ! Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovať. Táto služba je spoplatnená. Ak potrebujete vynulovať heslo, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Heslo používateľa môžete vynulovať na obrazovke s nastaveniami systému BIOS, a to zadaním hesla počítača. Heslo systému Windows Umožňuje používateľom prihlásiť sa v počítači a chrániť jednotlivé používateľské kontá pomocou vlastného hesla. ✍ Výzva na zadanie hesla systému Windows sa zobrazí po výbere vášho používateľského konta.