Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Bulgaro

Възстановяване на компютъра, когато не може да стартирате Windows Ако Windows не се стартира, може да възстановите компютърната система с помощта на дискове за възстановяване или дял за възстановяване. Делът за възстановяване на вграденото устройство за съхранение съдържа данни за възстановяване. Може да възстановите компютърната система от дела за възстановяване по-бързо, отколкото от дисковете за възстановяване. Може да отнеме известно време, за да видите текущото състояние на процедурата по възстановяване. Възстановете компютърната система, като използвате дискове за възстановяване 1 Поставете диска за възстановяване в устройството, докато компютърът е включен. Изключете компютъра, след което отново го включете. Ако използвате външно оптично дисково устройство (не е предоставено), рестартирайте компютъра и когато се появи емблемата на VAIO, натиснете клавиша F11 няколко пъти. Ще се покаже Диспечер за зареждане на Windows. 2 Натиснете клавиша M или m, за да изберете Start VAIO Recovery Center (Стартиране на центъра за възстановяване на VAIO), след което натиснете клавиша Enter. 3 Изберете Restore C: Drive (Възстановяване на C: устройство) или Restore Complete System (Възстановяване на цялата система) и щракнете върху Старт. 4 Прочетете информацията относно софтуера или функциите за разрешаване на проблеми, изберете Skip (Прескочи), ако вече сте опитали всички, след което щракнете върху Напред. 5 Когато се покажат предупрежденията, ги прочетете внимателно и изберете отметката I understand (Разбирам), след което щракнете върху Старт. 6 Следвайте инструкциите на екрана. 10

Възстановяване на компютърната система от дял за възстановяване 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F10, когато се появи емблемата на VAIO. Ако се покаже прозорецът Edit Boot Options (Редактиране на опциите за стартиране) натиснете клавиша Enter. BG При модели с бутона ASSIST вместо изпълняването на гореописаните стъпки 1 и 2 можете да натиснете бутона, докато компютърът е изключен или в режим на хибернация, за да стартирате VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO). 3 Изберете Restore C: Drive (Възстановяване на C: устройство) или Restore Complete System (Възстановяване на цялата система) и щракнете върху Старт. 4 Прочетете информацията относно софтуера или функциите за разрешаване на проблеми, изберете Skip (Прескочи), ако вече сте опитали всички, след което щракнете върху Напред. 5 Когато се покажат предупрежденията, ги прочетете внимателно и изберете отметката I understand (Разбирам), след което щракнете върху Старт. 6 Следвайте инструкциите на екрана. 11