Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

11. Общи

11. Общи условия Това Споразумение, ограничената гаранция, съпътстваща продукта, заедно с всички допълнителни условия, поместени в Услугите или Уебсайта, образуват заедно цялото Споразумение между Sony и вас по отношение вашата употреба на Продукта, Услугите, Уебсайта, Съдържанието и Софтуера. Всяко уведомление от страна на Sony по настоящото Споразумение може да бъде направено с писмо, електронно съобщение или публикувано в Услугите или Уебсайта. Всякакви правни действия, предприети от вас по отношение на вашето използване на този Уебсайт, трябва да бъдат започнати в рамките на една (1) година след възникване на иска или причината за тези действия. Ако по някаква причина съд от компетентна юрисдикция постанови, че някоя от клаузите на това Споразумение или част от нея са неизпълними, тази клауза ще бъде изпълнена до максималната допустима степен, за да повлияе на предназначението на това Споразумение, а останалите правила и условия на Споразумението ще продължат да действат с пълна сила. Това Споразумение ще се управлява и тълкува съгласно законите на щата Делауеър, Съединени Американски Щати, без позоваване на противоречията му със законовите правила. Вие давате съгласието си да се подчините на личната и изключителна юрисдикция на федералните или щатски съдилища в Делауеър. Лицензна информация за софтуера Изискуемо публично изявление и Лиценз за GPL/ LGPL лицензирания софтуер, използван в този продукт Този продукт съдържа софтуер, който е предмет на следния GNU General Public License (“GPL”) (Общ Публичен Лиценз) или GNU Lesser General Public License (“LGPL”) (Ограничен Общ Публичен Лиценз).Тези лицензи установяват правото на потребителите да придобиват, модифицират и последващо да разпространяват изходния код на упоменатия софтуер съгласно правилата на GPL или LGPL. Списък с програми в пакета linux-kernel.tar.gz pump lrzsz busybox gcc glibc netbase dosfstools lzo mkcramfs hostname scfs В Интернет можете да намерите изходния код за описания по-горе софтуер. За да свалите изходния код, моля, посетете следния Интернет адрес: http://www.sony.net/Products/Linux Моля, имайте предвид, че Sony не може да отговаря на каквито и да било запитвания относно съдържанието на изходния код. GNU ОБЩ ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ Версия 2, юни 1991г. Защитен с авторски права (C) 1989г., 1991г. Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Всеки може да копира и разпространява точно копие на този лиценз, но не се допуска той да бъде променян. 108 BG

Преамбюл Лицензите за повечето програми са направени така, че да не можете свободно да ги предоставяте за ползване на другиго и да ги променяте. За разлика от тях, GNU Общият Публичен Лиценз е предназначен да гарантира вашата свобода да споделяте и да променяте софтуера--за да е сигурно, че този софтуер ще бъде свободно достъпен за всички негови потребители. Общият Публичен Лиценз се отнася за по-голямата част от софтуера на Фондацията за Свободен Софтуер и за всяка друга програма, чиито автори желаят да използват този лиценз. (Вместо този лиценз някои други програми на Фондацията за Свободен Софтуер се защитават от GNU Lesser General Public License – GNU Ограничен Общ Публичен Лиценз.) Вие също можете да го прилагате към вашите програми. Когато говорим за свободен софтуер, имаме предвид свободата, а не цената. Нашите Общи Публични Лицензи са направени така, че да ви осигурят свободата да разпространявате копия на свободен софтуер (и да вземате такса за тази услуга, ако желаете); да ви предоставят изходните кодове на програмите или възможността да ги получите, ако искате, да ви позволят да променяте софтуера или да използвате части от него за създаването на нови свободни програми; и да знаете, че можете да правите тези неща. За да защитим вашите права, се налага да наложим ограничения, които забраняват на всеки да наложи отказ на тези права или да поиска от вас да се откажете от тях. Тези ограничения водят до определени отговорности и за вас, ако разпространявате копия на софтуера, или ако го модифицирате. Например, ако разпространявате копия на такава програма независимо дали безплатно или срещу заплащане, трябва да предоставите на получателите всички права, които имате и вие. Трябва да сте сигурни, че те, както и вие, ще получат или могат да получат изходния код на програмата. Освен това, трябва да им покажете тези правила, за да ги информирате за техните права. Ние защитаваме вашите права по два начина: (1) чрез авторски права за софтуера и (2) като ви предлагаме този лиценз, който ви дава право легално да копирате, разпространявате и/или модифицирате софтуера. Също така, с оглед защитата на всички автори и всеки от нас, ние искаме да бъде ясно, че няма никаква гаранция за работата на свободния софтуер. Ако софтуерът се модифицира от някого и се разпространяа в този вид, ние държим получателите да знаят, че това не е оригиналът, така че всички евентуални проблеми, предизвикани от промените, да не се отразят на репутацията на първоначалния автор. В заключение трябва да кажем, че софтуерните патенти представляват непрестанна заплаха за съществуването на всяка свободна програма. Ние искаме да предотвратим опасността разпространителите на свободни програми да придобият патентни разрешения, придобивайки по този начин програмите. За да предотвратим това, ние искаме всеки издаден патент да разрешава свободно ползване от всички или да не се издава въобще. Правилата и условията за копиране, разпространение и модифициране на свободния софтуер следват: GNU ОБЩ ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МОДИФИЦИРАНЕ 0. Този Лиценз е приложим за всяка програма или друг продукт, които съдържат обозначение от притежателя на авторското право, че могат да бъдат разпространявани съгласно правилата на този Общ Публичен Лиценз. Под “Програма” по-нататък се има предвид всяка такава програма или продукт, а “продукт, базиран на Програмата” означава или самата Програма, или всякакъв друг продукт, производен на Програмата съгласно закона за авторското право: например продукт, съдържащ Програмата или част от нея, дословно или с модификации, и/или преведена на друг език. (Оттук нататък преводът се включва без ограничения в термина “модификация”). Обръщението към всеки притежател на лиценз е “вие”. Дейности, различни от копиране, разпространение и модифициране, не се покриват от този лиценз; те са извън неговия обхват на действие. Дейността по стартиране на Програмата не е ограничена, а изходният резултат от Програмата се покрива от лиценза, само ако неговото съдържание се състои от продукт, базиран на Програмата (независим от получения при стартиране на Програмата). Дали това е така зависи от това какво прави Програмата. 1. Вие можете да копирате и разпространявате точно копие от изходния код на Програмата такъв, какъвто го получавате, на всякакъв носител, при условие, че всяко копие съдържа на видно място съответно обозначение за авторските права и отказ от даване на гаранция; запазвате цели всички обозначения, които се отнасят до този Лиценз и до липсата на всякаква гаранция; предоставяте на всеки получател на Програмата копие от този Лиценз заедно с Програмата. Можете да вземате такса за физическия акт на прехвърляне на копие и по свое усмотрение да предлагате гаранция в замяна на такса. 2. Вие можете да модифицирате вашето копие или копия на Програмата, или част от нея, създавайки по този начин продукт, базиран на Програмата, и да копирате и разпространявате такива модификации или продукти съгласно правилата, упоменати в Част 1 по-горе, ако спазвате и следните условия: 109 BG Допълнителна информация