Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване • Ако не сте свързали устройството и телевизора посредством HDMI кабел, не можете да изберете [HDMI]. • Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и други изходни видео жакове, изберете [Component Video]. • За подробности относно изходната видео резолюция вижте раздела “Изходна видео резолюция” (стр. 102). 8 Натиснете или . Извежда се Дисплеят с настройките за избор на изходна видео резолюция. За подробности вижте [Output Video Format] (стр. 80). Ако изберете [HDMI] на стъпка 7 Easy Setup - HDMI Resolution Select the resolution to output to the TV. "Auto" is the standard selection. The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed. Check that there are no problems with the video. Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect. • Ако картината е изкривена или не се извежда изображение, изчакайте 30 секунди без да натискате никакви бутони. Извежда се запитване [Is this resolution OK?] (Подходяща ли е тази резолюция?). Изберете [Cancel]. Дисплеят се връща към екрана за настройка на резолюцията. • Ако избраната изходна видео резолюция е неправилна, на екрана няма да се изведе изображение. В този случай натиснете и задръжте и на устройството за повече от 5 секунди, за да върнете изходната видео резолюция към нивото на най-ниската резолюция. За да промените изходната видео резолюция, задайте [Output Video Format] в меню [Video Settings] (стр. 80). 9 Натиснете или . Извежда се Дисплеят с настройките за избор на пропорция на екрана на телевизора, който ще свързвате. Auto Easy Setup - TV Type Select the screen aspect ratio to match your TV. Изберете измежду [Auto], [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] или [1080p]. Ако свържете едновременно жака HDMI OUT и други изходни видео жакове, и изберете [Auto] или [1080p], видео сигналите може да се изведат само от жака HDMI OUT. Ако изберете [Component Video] на стъпка 7 Easy Setup - Component Resolution Select the resolution to output to the TV. The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed. Check that there are no problems with the video. Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect. Изберете измежду [480i/576i], [480p/576p], [720p] или [1080i]. Ако промените изходната видео резолюция В продължение на 30 секунди се извежда картина в избраната резолюция, след което в дисплея се извежда запитване за потвърждение. Следвайте инструкциите на екрана и преминете към следващата стъпка. 10 Натиснете , за да изберете настройката, която отговаря на типа на вашия телевизор. • [16:9]: Ако телевизорът ви е широкоекранен или 4:3 стандартен телевизор с широкоекранен режим. (стр. 79) • [4:3]: Ако телевизорът ви е със стандартна пропорция 4:3. (стр. 79) 11 Натиснете или . Ако свържете устройството и телевизора посредством HDMI кабел Извежда се Дисплеят с настройките за функцията [Control for HDMI]. Преминете към стъпка 12. Ако не сте свързали устройството и телевизора посредством HDMI кабел Извежда се Дисплеят с настройките за [BD Internet Connection]. Преминете към стъпка 14. 32 BG

12 Натиснете , за да изберете настройката за функцията Управление на HDMI (Control for HDMI) . Easy Setup - Control for HDMI You can operate this unit in conjunction with a TV connected by HDMI. Check your TV settings when using this function. On Изберете [On], за да използвате функцията [Control for HDMI] (стр. 66), когато свързвате компоненти на Sony, съвместими с функцията Управление на HDMI (Control for HDMI). Ако не използвате функцията [Control for HDMI], изберете [Off]. 13 Натиснете или . Извежда се Дисплеят с настройките за [BD Internet Connection]. 14 Натиснете , за да изберете настройката за BD Интернет свързване. Easy Setup - BD Internet Connection An Internet connection may be required for BD playback. Allow Internet connections based on BD contents? Set the "Internet Settings" to allow internet connection. 16 Натиснете , за да изберете режим на готовност. След като включите тази функция, можете да задействате бързо плейъра. Изберете [Quick Start], ако желаете да съкратите времето за стартиране от режим на готовност. Настройката по подразбиране е [Normal]. • Режим Quick Start (Бързо стартиране) ще увеличи консумацията на електроенергия в режим на готовност. 17 Натиснете или . Извежда се Дисплеят с настройките за [Auto Calibration]. 18 Свържете микрофона за калибриране към жака A.CAL MIC на задния панел. Нагласете микрофона за калибриране на нивото на ушите си с помощта на статив и др. (не е приложен в комплекта). Предната страна на всеки говорител трябва да е обърната към микрофона за калибриране и не трябва да има препятствия между него и говорителите. SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN EZW-T100 EXT TV DC5V 500mA MAX L R AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 Подготовка за включване Allow Do not allow COAXIAL OPTICAL Изберете [Allow], за да разрешите Интернет свързване. Ако не искате да разрешите свързване с Интернет, изберете [Do not allow]. 15 Натиснете или . Извежда се Дисплеят с настройките за [Standby Mode]. Calibration Микрофон за mic калибриране 19 Натиснете , за да изберете [Start]. За да отмените операцията, натиснете [Cancel]. 33 BG