Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

FUNCTION VOLUME

FUNCTION VOLUME Възпроизвеждане Възпроизвеждане на BD/DVD 5 Натиснете . 6 Поставете диск. Поставете един диск в отделението и натиснете . В зависимост от диска е възможно някои операции да се различават или да са ограничени. Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към вашия диск. "/1 FUNCTION Nx Z Отделение Disc tray за диска VOLUME +/– Когато поставите закупен от търговската мрежа BD-ROM или DVD VIDEO диск, е възможно възпроизвеждането автоматично да стартира в зависимост от диска. В този случай преминете към стъпка 9. ONE-TOUCH PLAY DISPLAY TOP MENU C/X/x/c, HOME FUNCTION / SCENE SEARCH 2 +/– 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 "/1 Number Бутони с buttons цифри TIME SYSTEM MENU POP UP/ MENU OPTIONS ./> N m/M x X • Когато възпроизвеждате 8 cm диск, поставете го във вътрешния кръг на отделението. Внимавайте да не го сложите накриво в кръга на отделението. • Не поставяйте повече от един диск в отделението. 7 Натиснете , за да изберете [Video]. 8 Натиснете , за да изберете , след това натиснете или . Video BD Data 1 Включете телевизора. 2 Превключете входния селектор на телевизора за вход от системата. 3 Натиснете бутона . Системата се включва. 4 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “BD/DVD”. 38 BG Възпроизвеждането започва, ако сте поставили BD-ROM или DVD VIDEO диск, закупен от търговската мрежа. За BD или DVD диск, записан на друго оборудване, ще се изведе заглавният списък. Натиснете , за да изберете желаното заглавие, след това натиснете или . Възпроизвеждането започва. 9 Натиснете +/–, за да регулирате нивото на силата на звука. Индикацията за нивото на силата на звука се извежда на телевизионния екран и на дисплея на предния панел.

• Когато зададете функцията [Control for HDMI] в положение [On], можете да работите с телевизора, свързан към системата, посредством HDMI кабел в синхрон със системата. За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 66). • Можете да променяте скоростта, с която се намалява или увеличава звукът. За да увеличите/намалите звука бързо, натиснете и задръжте +/– на устройството за дистанционно управление или VOLUME +/– на устройството. За да увеличите/намалите звука прецизно, натиснете за кратко +/– на устройството за дистанционно управление или VOLUME +/– на устройството. Други операции За To да Натиснете Press Спрете Stop x Режим Pause на пауза X Възобновите Resume play after X или or N възпроизвеждането след pauseпауза Преминете Go to the next към > следваща chapter глава Се Go върнете back to the към . два twice пъти in за a second. една секунда. предходна preceding chapter глава Когато When you натиснете press . once, веднъж, you можете can go to да the се beginning върнете в of началото the на current текущата chapter. глава. Изключите Turn off the sound временно temporarily звука To За да cancel, отмените press изключването, it again or натиснете 2 + отново този бутон или натиснете +, to за да adjust регулирате the sound силата volume. на звука. Извадите Remove the диска disc Z на on устройството. the unit. Намерите Locate a point бързо M или or m while , докато playing възпроизвеждате a disc. дадена quickly точка by playing при диск. Each При time всяко you press натискане M на or m бързо a disc превъртане in fast или during scan, по време the playback на сканирането, speed напред forward или or fast назад скоростта changes as за follows: възпроизвеждане се (Сканиране)1) reverse (Scan) 1) променя както следва: В Playback посоката direction на възпроизвеждане M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) В Reverse обратна direction посока n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Когато натиснете и задържите бутона, When you бързото press and превъртане hold the напред/назад button, fast forward/fast продължава reverse с избраната скорост, докато не освободите continues at бутона. the selected speed За until да you се върнете release the към button. нормална скорост, To return натиснете to normal speed, . Действителните скорости press може да N. се Actual различават speeds при may някои differ дискове. with some discs. За To да Възпроизведете бавно, кадър по кадър (само в посоката на възпроизвеждане) Възпроизведете повторно предишната сцена 2) Бързо превъртане за кратко на текущата сцена 3) Натиснете Press за повече от една секунда, докато устройството е в режим на пауза. Когато натиснете за кратко , докато устройството е в режим на пауза, можете да възпроизвеждате кадър по кадър. В зависимост от диска е възможно тази функция да не работи. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете . (моментално повторение) по време на възпроизвеждане. (моментално превъртане) по време на възпроизвеждане. 1) При някои дискове е възможно скоростите за сканиране да се различават. 2) Само за BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R дискове. 3) Само за BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/ DVD+RW/DVD+R дискове. Възпроизвеждане на BD или DVD диск с ограничение (Parental Control) (Родителски контрол) Когато възпроизвеждате BD диск с ограничение Променете [BD Parental Control] в меню [BD/DVD Viewing Settings] (стр. 83). Когато възпроизвеждате DVD диск с ограничение Променете [DVD Parental Control] в меню [BD/DVD Viewing Settings] (стр. 83). Когато възпроизвеждате BD или DVD диск с ограничение, на екрана се извежда дисплеят за въвеждане на парола. Въведете вашата четирицифрена парола с помощта на бутоните с цифри и натиснете Възпроизвеждането започва. За да запишете или промените паролата, вижте раздела [Password] (стр. 84). Възпроизвеждане на BD-RE или BD-R диск с ограничение (Disc Lock) (Заключване на диск) Когато възпроизвеждате BD-RE или BD-R диск, ограничен посредством функцията Disc Lock (Заключване на диск), на екрана се извежда дисплей за въвеждане на парола. 1 Въведете четирицифрената парола, записана при създаването на диска, с помощта на бутоните с цифри, и натиснете . 2 Изберете заглавие и натиснете или . Възпроизвеждането започва. 39 BG Възпроизвеждане