Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Възпроизвеждане на файлове със снимки 1) 2) 3) 1) BD-RE/BD-R дискове, съдържащи JPEG файлове с изображения 2) DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R, съдържащи JPEG файлове с изображения 3) CD-RW/CD-R, съдържащи JPEG файлове с изображения C/X/x/c, HOME FUNCTION N X 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 OPTIONS ./> x DISPLAY 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “BD/DVD”. 2 Поставете диск, който съдържа файлове със снимки. 3 Натиснете бутона HOME. 4 Натиснете , за да изберете [Photo]. Photo Data CD 5 Натиснете . Извежда се списъкът с файлове или папки. 6 Натиснете , за да изберете файл или папка, след това натиснете . Когато изберете папка, натиснете , за да изберете файл в папката, след това натиснете . Извежда се избраният файл със снимка. Други операции За да Натиснете Възпроизведете изреждане на кадри Спрете изреждането на кадри Въведете режим на пауза при изреждането на кадри Преминете към следващата снимка Се върнете към предишната снимка Изведете информация за файла DISPLAY Достъпни опции 1 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете опция, след това натиснете . Достъпните опции се различават в зависимост от ситуацията. Опции Описание [Slideshow Speed] 1)2) Променя скоростта на изреждането на снимки. • [Fast] (бързо) • [Normal] (нормално) • [Slow] (бавно) [Stop] 1) [Rotate Left] 1) [Rotate Right] 1) [View Image]2) Спира изреждането на снимки. Завърта снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка. Завърта снимката на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка. Извежда избраната снимка. [Slideshow]2) Стартира изреждането на снимки. 1) Извежда се, когато натиснете бутона OPTIONS по време на възпроизвеждане на файлове със снимки. 2) Извежда се, когато натиснете бутона OPTIONS, докато на дисплея е изведен списъкът с файлове/ папки. 48 BG

• Ако се опитате да възпроизведете следните файлове със снимки, на екрана се извежда означението и снимките няма да се възпроизведат. – Файлове със снимки с ширина или височина, поголяма от 8192 пиксела – Файлове със снимки с ширина или височина, помалка от 15 пиксела – Файлове със снимки с размер, по-голям от 32 MB – Файлове със снимки с прекалено крайни пропорции на екрана (по-големи от 50:1 или 1:50) – Файлове със снимки в прогресивен JPEG формат – Файлове със снимки, които имат разширение “.jpeg” или “.jpg”, но не са в JPEG формат – Файлове със снимки, които имат прекалено дълги имена • Следните файлове със снимки не могат да бъдат възпроизведени. – Файлове със снимки, записани на BD-R дискове във формат, различен от UDF (Universal Disk Format) 2.6 – Файлове със снимки, записани на BD-RE дискове във формат, различен от UDF (Universal Disk Format) 2.5 • Следните файлове със снимки или папки не могат да бъдат възпроизведени в списъка с файловете или списъка с папките. – Файлове със снимки, които имат разширение, различно от “.jpeg” или “.jpg” – Файлове със снимки, които имат прекалено дълго име – Файлове със снимки, намиращи се в пето ниво на дървовидната структура и файлове/папки със снимки в шесто ниво или по-надолу – Всички папки с номер над 500, когато общият брой на папките и файловете в едно ниво на дървовидната структура надвиши 500 • Възможно е да не успеете да възпроизведете файлове със снимки, редактирани на компютър. • Миниатюрните изображения на някои файлове със снимки е възможно да не се изведат. • Извеждането на големи файлове със снимки или изреждането им може да отнеме известно време. Гледане на изображения с високо качество Ако притежавате телевизор Sony, съвместим с “PhotoTV HD”, можете да се наслаждавате на изображения с високо качество, като извършите следните връзки и настройки. 1 Свързвайки устройството към телевизора посредством HDMI кабел. 2 Задавайки видео настройката на телевизора в режим [VIDEO-A]. За подробности относно [VIDEO-A] вижте инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора. 49 BG Възпроизвеждане