Views
2 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Ако някоя FM

Ако някоя FM програма се приема със смущения Ако някоя FM програма се приема със смущения, можете да изберете моно приемане. Няма да има стерео ефект, но приемането ще се подобри. 1 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете [FM Mode], след това натиснете . 3 Натиснете , за да изберете 56 BG [Monaural]. • [Stereo]: Стерео приемане. • [Monaural]: Моно приемане. 4 Натиснете . Настройката е запаметена. Работа с тунера чрез използване на системното меню Можете да работите с функцията тунер, като използвате системното меню на дисплея на предния панел. Запаметяване на радиостанции 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER FM”. 2 Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–, докато започне автоматичното сканиране. Сканирането спира, когато системата настрои станция. На дисплея на предния панел светват индикации “TUNED” и “ST” (за стерео програма). 3 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 4 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “TUNER MENU”, след това натиснете или . 5 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “MEMORY”, след това натиснете или . На дисплея на предния панел се извежда номер за запаметяване. TUNED ST 6 Натиснете , за да изберете номера, под който желаете да запаметите станцията. TUNED ST • Можете да изберете номер за директно запаметяване, като натиснете бутоните с цифри. 7 Натиснете . На дисплея на предния панел се извежда съобщението “COMPLETE” и станцията се запаметява. 8 Повторете стъпки от 2 до 7, за да запаметите и други станции. 9 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. За да смените запаметения номер Изберете желания номер, като натиснете PRESET +/–, след това повторете процедурата от стъпка 3. Ако някоя FM програма се приема със смущения Ако някоя FM програма се приема със смущения, можете да изберете моно приемане. Няма да има стерео ефект, но приемането ще се подобри. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “TUNER MENU, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “FM MODE”. TUNED ST 4 Натиснете или . 5 Натиснете , за да изберете “MONO.” • “STEREO”: Стерео приемане. • “MONO”: Моно приемане. 6 Натиснете . Настройката е запаметена. 7 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва.

Наименуване на запаметени станции Можете да въведете имена за запаметените станции. Тези имена (например “ABC”) се извеждат на дисплея на предния панел, когато бъде избрана станция. За всяка запаметена станция можете да въведете само по едно име. 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе “TUNER FM”. Настройва се последната приета станция. 2 Неколкократно натиснете бутона PRESET +/–, за да изберете запаметената станция, за която желаете да създадете име. 3 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 4 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “TUNER MENU”, след това натиснете или . 5 Неколкократно натиснете , докато дисплея на предния панел се изведе индикация “NAME IN”. TUNED ST 6 Натиснете или . 7 Създайте име с помощта на . Натиснете , за да изберете символ, след това натиснете , за да преместите курсора на следващата позиция. Използване на системата за радио данни (RDS) (Само за моделите за Европа и Русия) Какво представлява системата за радио данни (RDS)? Системата за радио данни (RDS) е излъчвана услуга, която позволява на радиостанциите да изпращат допълнителна информация заедно с обикновения програмен сигнал. Този тунер ви предлага удобни RDS функции, като например извеждане на името на станцията. Името на станцията се извежда и на телевизионния екран. RDS е достъпна само за FM радиостанции.* * Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако не сте запознати със системата RDS, обърнете се към вашите местни радиостанции за подробности относно предлаганите RDS услуги във вашия район. Приемане на RDS предавания Просто изберете станция от FM обхвата. Когато настроите станция, която предлага RDS услуги, името на станцията* се извежда на дисплея на предния панел. * Ако не се приема RDS предаване, е възможно името на станцията да не се изведе на дисплея на предния панел. • Системата за радио данни е възможно да не работи правилно, ако настроената станция не предава правилно RDS сигнала или ако сигналът е слаб. Тунер TUNED ST Можете да въвеждате букви, цифри и други символи за името на радиостанцията. Ако допуснете грешка Неколкократно натиснете , докато символът, който трябва да смените, започне да мига, след това натиснете , за да изберете желания символ. За да изтриете символа, Неколкократно натиснете , докато символът, който трябва да изтриете, започне да мига, след това натиснете CLEAR. 8 Натиснете . На дисплея на предния панел се извежда съобщението “COMPLETE” и името на станцията се запаметява. 9 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. 57 BG