Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

5 Натиснете ,

5 Натиснете , за да изберете настройка, след това натиснете . Настройката е избрана и настройването е приключено. Извеждат се опциите за избрания елемент. Пример: [4:3] [Network Update] (Обновяване чрез мрежата) Можете да обновите и подобрите функциите на системата. За информация относно функциите за обновяване посетете следния уебсайт: Setup TV Type 4 : 3 Set the screen aspect ratio of your TV. Screen Format Original DVD Aspect Ratio Letter Box За потребители в Европа и Русия: http://support.sony-europe.com/ Cinema Conversion Mode Auto Избрана Selected настройка setting • Не изключвайте захранващия кабел или мрежовия кабел, докато сваляте или обновявате софтуера. • Докато извършвате обновяването, не можете да извършвате никакви операции, включително и да отваряте отделението за диска. • Времето за сваляне на актуалната версия може да се различава в зависимост от интернет доставчика или състоянието на връзката. • Ако се изведе съобщение за грешка в интернет връзката, проверете връзката с помощта на [Network Diagnostic] от [Internet Settings] в меню [Network Settings] (стр. 87). • Броячът “UPDATE */9” (“*” указва стъпка от обновяването) на дисплея на предния панел също показва докъде е стигнало обновяването. • Можете да проверите текущата версия на софтуера, като изберете [System Information] в меню [System Settings] (стр. 86). • Настройките в [Setup] се запазват и след обновяването. • Системата ще ви информира за нова версия на софтуера, ако зададете [Software Update Notification] в положение [On] (настройка по подразбиране) (стр. 86). Обновяване на софтуера на системата чрез Интернет. 1 Натиснете , за да изберете [Network Update], след това натиснете . Устройството се свързва с Интернет и на дисплея се извежда запитване за потвърждение. 2 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . 78 BG

Устройството започва автоматично да сваля и обновява софтуера. Когато обновяването приключи, индикацията “COMPLETE” се извежда за 5 секунди на дисплея на предния панел, след това системата автоматично се изключва. 3 Натиснете , за да включите системата. Системата стартира с обновения софтуер. Обновяване на софтуера на системата посредством диск с актуалната версия Можете да обновите и подобрите функциите на системата с помощта на диск, с актуалната версия на софтуера, предоставен от вашия доставчик на Sony или местен оторизиран сервиз на Sony. 1 Поставете диска с актуалната версия. На дисплея се извежда запитване за потвърждение. 2 Изберете [OK], след това натиснете . Обновяването на софтуера започва. Когато обновяването приключи, на дисплея на предния панел за 5 секунди се извежда индикация “COMPLETE”, след това системата се изключва автоматично. 3 Натиснете , за да включите системата. Системата стартира с обновения софтуер. 4 Натиснете , за да извадите диска. [Video Settings] (Видео настройки) Можете да извършите видео настройките според вида на свързващите жакове. [TV Type] (Вид на телевизора) Можете да изберете пропорцията на екрана на свързания телевизор. [16:9]: Изберете тази настройка, ако свързвате системата към широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран. [4:3]: Изберете тази настройка, ако свързвате системата към телевизор със съотношение на екрана 4:3 без функция широк екран. [Screen Format] (Формат на екрана) Можете да изберете конфигурацията на дисплея за 4:3 екранна картина на 16:9 широкоекранен телевизор. [Original]: Изберете тази настройка, ако свързвате системата към телевизор с функция широк екран. Извежда 4:3 екранна картина в съотношение 16:9, дори на широкоекранен телевизор. [Fixed Aspect Ratio]: Променя размера на картината, за да вмести размера на екрана в оригиналното екранно съотношение на картината. [DVD Aspect Ratio] (Пропорция на екрана за DVD дискове) Можете да изберете конфигурацията на дисплея за възпроизвеждане на 16:9 екранна картина на телевизор със съотношение на екрана 4:3 (можете да го изберете, ако [TV Type] е зададен в положение [4:3], а [Screen Format] е зададен в положение [Fixed Aspect Ratio]). [Letter Box]: Извежда широкоекранна картина с черни ленти отгоре и отдолу. Настройки и регулации [Pan & Scan]: Извежда картина, изпълваща целия екран, но отрязана от двете страни. 79 BG