Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

[Cinema Conversion Mode]

[Cinema Conversion Mode] (Метод за видео конверсия) Можете да зададете метода за видео конверсия за 480p/576p, 720p, 1080i или 1080p* сигнали от HDMI OUT жака или COMPONENT VIDEO OUT жаковете. * Само за HDMI [Auto]: Обикновено избирайте тази настройка. Устройството автоматично разпознава дали източникът на материала е видео или кино лента и превключва на съответния метод за конвертиране. [Video]: Винаги ще бъде избиран методът за конвертиране, предназначен за материал от видео лента, независимо дали той е такъв. [Output Video Format] (Изходен видео формат) Изберете вида на жака, през който ще извеждате видео сигнали. За подробности вижте раздела “Изходна видео резолюция” (стр. 102). 1 Натиснете , за да изберете вида на жака, през който ще извеждате видео сигнали, след това натиснете . • Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и други изходни видео жакове, изберете [Component Video]. [TV Connection Method] (Метод за свързване на телевизор) [HDMI]: Извежда сигнали от жака HDMI OUT в съответствие с настройката [HDMI Resolution] по-долу. [Component Video]: Извежда сигнали през жаковете COMPONENT VIDEO OUT в съответствие с настройката [Component Resolution] по-долу. [Video]: Извежда сигнали от жака VIDEO OUT. 2 (Когато изберете [HDMI] или [Component Video]) Натиснете , за да изберете вида на сигнала за жака HDMI OUT или жаковете COMPONENT VIDEO OUT, след това натиснете . Ако промените изходната видео резолюция, в продължение на около 30 секунди се извежда картина в избраната резолюция, след това на дисплея се извежда запитване за потвърждение. Следвайте инструкциите на екрана. Когато извеждате 720p/1080i/1080p видео сигнали, на дисплея на предния панел светва индикация “HD”. • Ако картината е изкривена или не се появява картина, изчакайте около 30 секунди, без да натискате никакви бутони. Дисплеят ще се върне към екрана за задаване на резолюция. • Ако избраната изходна видео резолюция е неправилна, на екрана няма да се появи картина, когато натиснете някой бутон през тези 30 секунди. В този случай натиснете и задръжте и на устройството за повече от 5 секунди, за да върнете изходната видео резолюция към най-ниската й стойност. • Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и други изходни видео жакове, е възможно да не се изведе видео сигнал през другите жакове, освен през жака HDMI OUT, ако сте избрали [Auto] или [1080p]. [HDMI Resolution]/[Component Resolution] (Резолюция за HDMI/ Компонентна резолюция) [Auto] (Само за HDMI): Обикновено избирайте тази настройка. Устройството извежда сигнали, започвайки от най-високата резолюция, която приема телевизорът: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p> 480i/576i Ако полученият формат на изображението не ви харесва, опитайте друга настройка, която ще отговаря на вашия телевизор. [480i/576i]: Извежда 480i/576i видео сигнали. [480p/576p]: Извежда 480p/576p видео сигнали. [720p]: Извежда 720p видео сигнали. [1080i]: Извежда 1080i видео сигнали. [1080p] (Само за HDMI): Извежда 1080p видео сигнали. [BD-ROM 1080/24p Output] Можете да зададете функция за извеждане на 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали, когато възпроизвеждате материали с източник кино лента от BD-ROM дискове (720p/24 Hz или 1080p/24 Hz). Видео сигналите 1920x1080p/24 Hz могат да бъдат изведени, ако са спазени всички посочени по-долу условия. – Свързали сте 1080/24p-съвместим телевизор посредством HDMI OUT жак, – [Output Video Format] е зададен в положение [HDMI] и – [HDMI Resolution] е зададена в положение [Auto] или [1080p]. Когато извеждате 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали, светва индикаторът 24P. 80 BG

[Auto]: Извежда 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали, само ако сте свързали 1080/24p- съвместим телевизор посредством жак HDMI OUT. [On]: Извежда 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали независимо от вида на свързания телевизор. [Off]: Изберете тази настройка, ако вашият телевизор не е съвместим с 1080/24p видео сигнали. • Когато [BD-ROM 1080/24p Output] е зададен в положение [On], е възможно да не се изведат видео сигнали. [YCbCr/RGB (HDMI)] Можете да зададете цветова настройка за видео сигналите, които се извеждат от HDMI OUT жака. Изберете настройката, която отговаря на вида на свързания телевизор. [Auto]: Автоматично разпознава вида на външното устройство и превключва на съответната цветова настройка. [YCbCr (4:2:2)]: Извежда YCbCr 4:2:2 видео сигнали. [YCbCr (4:4:4)]: Извежда YCbCr 4:4:4 видео сигнали. [RGB (16-235)]: Изберете тази настройка, когато свързвате системата към устройство с HDCPсъвместим DVI жак. [RGB (0-255)]: Изберете тази настройка, когато свързвате системата към RGB (0-255) устройство. [x.v.Colour Output] Избира дали да изпратите xvYCC информация към свързания телевизор. Съчетаването на xvYCC-съвместим видео сигнал с телевизор, който поддържа x.v.Colour прави възможно по-точно възпроизвеждането на цветовете на обектите от заобикалящата ни среда. [Auto]: Обикновено изберете това. [Off]: Изберете това, ако картината е нестабилна или цветовете изглеждат неестествени. [Pause Mode] (Режим пауза) (Само за BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW) Можете да изберете картината в режим на пауза. [Auto]: Картината, включително динамично движещите се обекти, се извеждат без трептене. Обикновено избирайте тази позиция. [Frame]: Картината, включително обектите, които не се движат динамично, се извеждат с висока резолюция. [Audio Settings] (Аудио настройки) Можете да извършите аудио настройките. [BD Audio Setting] (Аудио настройка на BD дискове) Избира дали да миксирате или да не миксирате интерактивен аудио сигнал (звук на бутоните, ефект и др.) и вторичен аудио сигнал (коментар), когато възпроизвеждате BD диск, съдържащ такъв аудио сигнал. [Mix]: Извежда аудио сигнала, получен от миксирането на интерактивния аудио сигнал и вторичния аудио сигнал в основния сигнал. [Direct]: Извежда само основния аудио сигнал. [Audio DRC] (Динамичен обхват на звука) (Само за BD/DVD VIDEO дискове) Можете да компресирате динамичния обхват на звука. Функцията [Audio DRC] е полезна за гледане на филми с намален звук късно вечер. [Auto]: Осъществява възпроизвеждане в динамичния обхват, определен от диска (само за BD-ROM дискове). [Off]: Не се извършва компресия на динамичния обхват. [On]: Системата възпроизвежда звука с динамичния обхват, определен от звукозаписния тонрежисьор. [Attenuate - TV] (Намаляване на входното ниво на звука на телевизора) Когато слушате звук от компонент, свързан към телевизионните (AUDIO IN L/R) жакове, може да се появи изкривяване. За да предотвратите изкривяването, намалете входното ниво за звука на системата. Изкривяването не е неизправност и зависи от свързания компонент. [On]: Намалява входното ниво на звука. Изходното ниво се променя. [Off]: Нормално входно ниво. Настройки и регулации 81 BG