Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

[System Settings]

[System Settings] (Системни настройки) Можете да извършите настройки на системата. [OSD] (Дисплей на екрана) Можете да изберете език за екранните дисплеи на системата. [Standby Mode] (Режим готовност) Можете да скъсите времето за стартиране при включване на системата. [Quick Start]: Съкращава времето за стартиране от режим готовност. След като включите системата, можете да работите бързо с нея. [Normal]: Настройката по подразбиране. • Когато [Standby Mode] е зададен в положение [Quick Start], консумацията на електроенергия ще бъде по-голяма, отколкото ако [Standby Mode] е зададен в положение [Normal]. [Auto Display] (Автоматично извеждане на информация) Можете да изведете информация, когато превключвате аудио режимите или по време на възпроизвеждане. [On]: Автоматично извежда информация на екрана, когато сменяте заглавието за гледане, режима на картината, аудио сигнала и др. [Off]: Извежда информация само когато натиснете DISPLAY. [On]: Включва функцията за скрийн сейвър. [Off]: Функцията е изключена. 86 BG [Screen Saver] (Скрийн сейвър) Скрийн сейвърът се извежда, когато не използвате системата за повече от 15 минути, докато на телевизионния екран е изведен някакъв дисплей, например основното меню. Скрийн сейвърът предпазва екрана ви от повреда (остатъчни образи). [Software Update Notification] (Известяване за актуални версии на софтуера) Можете да получите информация за нови версии на софтуера. Информацията се извежда на екрана на телевизора, когато включите системата. Когато използвате тази функция, ще е необходимо да бъдат извършени Интернет връзки и настройки (стр. 87). [On]: Системата ще ви информира за нови версии на софтуера (стр. 78). [Off]: Функцията е изключена. [System Information] (Информация за системата) Можете да изведете информация за софтуерната версия на системата и за нейния MAC адрес.

[Network Settings] (Мрежови настройки) Можете да извършите подробни настройки за Интернет и мрежовата връзка. [Internet Settings] (Интернет настройки) Тези опции са нужни, когато се свързвате с Интернет посредством мрежови кабел. Въведете съответните (буквено-цифрови) стойности за вашия широколентов рутер или безжичен LAN рутер. Елементите за настройка може да се различават в зависимост от Интернет доставчика или рутера. За подробности се обърнете към ръководствата с инструкции, предоставени от вашия Интернет доставчик или приложени към рутера. 1 Натиснете , за да изберете [IP Address Acquisition], след това натиснете . 2 Натиснете , за да изберете опция, след това натиснете . [Use DHCP]: Изберете това, ако вашият Интернет доставчик е предоставил DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) настройки за сървъра. Мрежовите настройки, необходими за системата, автоматично ще бъдат активирани. Ако зададете [DNS Server Auto Acquisition] в положение [Off], задайте следните елементи: – [DNS Server (Primary)] – [DNS Server (Secondary)] 4 Натиснете , за да изберете [Use of Proxy Server], след това натиснете . 5 Натиснете , за да изберете [On], след това натиснете . 6 Изберете [Proxy Server] и [Port] и въведете настройките. За да въведете прокси сървъра, вижте раздела “Въвеждане на символи” (стр. 87). 7 Натиснете RETURN. 8 Натиснете , за да изберете [Network Diagnostic], след това натиснете . 9 Натиснете , за да изберете [Start], след това натиснете . 10 Проверете дали се извежда съобщението [Network connections are correct.]. Настройката е приключена. Ако съобщението не се изведе, следвайте инструкциите в съобщенията на екрана. Въвеждане на символи Когато изберете [Proxy Server] в [Proxy Settings], се извежда дисплеят за въвеждане на символи. Настройки и регулации [Use Static IP Address]: Задайте ръчно IP адреса според вашата мрежова среда. Задайте следните елементи: – [IP Address] – [Subnet Mask] – [Default Gateway] – [DNS Server (Primary)] – [DNS Server (Secondary)] Proxy Server Entry Space 0 Letter Type Symbol Clear Clear All Cancel Finish • Когато зададете ръчно [DNS Server (Primary)]/ [DNS Server (Secondary)] адресите, въведете [DNS Server (Pimary)] адреса. В противен случай [Internet Settings] ще бъдат зададени неправилно. 3 Ако вашият Интернет доставчик има специална настройка за прокси сървър, натиснете , за да изберете [Proxy Settings], след това натиснете . Извежда се дисплеят [Proxy Settings]. Ако прокси сървърът няма специална настройка, преминете към стъпка 8. 1 Неколкократно натиснете бутона с цифра, за да изберете символ. Пример: Натиснете бутона с цифра 3 веднъж, за да въведете [D]. Натиснете бутона с цифра 3 три пъти, за да въведете [F]. 2 Натиснете и въведете следващия символ. 3 Натиснете синия бутон ([Finish]), за да приключите. 87 BG