Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Симптом Symptom

Симптом Symptom Remedy Решение Функцията The Control Управление for HDMI function • When Ако индикацията “HDMI” does “HDMI” not light не up свети in the на front дисплея panel на display, предния check панел, the проверете HDMI на does HDMI not work. (Control for HDMI) connection HDMI връзката (page(стр. 22). 22). не работи. • Set Задайте [Control [Control for HDMI] for HDMI] in [HDMI от [HDMI Settings] Settings] to [On] в положение (page 85). [On] (стр. 85). • Make Уверете sure се, that че the свързаният connected компонент component е съвместим is compatible с функцията with the [Control [Control for for • HDMI]. HDMI] function. • Проверете дали захранващият кабел на свързания компонент е свързан Check здраво. that the AC power cord (mains lead) of the connected component is • connected Проверете securely. настройките на свързания компонент за функцията Управление • Check на HDMI the connected (Control for component’s HDMI). Вижте setting инструкциите for the Control за експлоатация, for HDMI function. Refer приложени to the operating към компонента. instructions supplied with the component. • If Ако you промените change the HDMI връзката, connection, изключите connect and и включите disconnect отново the AC захранващия power cord кабел (mains или токът lead), спре, or have задайте a power [Control failure, for set HDMI] [Control от [HDMI for HDMI] Settings] [HDMI в Settings] положение to [Off], then след set това [Control задайте for [Control HDMI] for in HDMI] [HDMI от Settings] [HDMI to Settings] [On] в (page положение 85). [On] (стр. 85). • For За подробности details, see “Using вижте the раздела Control “Използване for HDMI Function на функцията for “BRAVIA” Управление Sync” на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 66). (page 66). От No системата sound is output и телевизора from the • Make Уверете sure се, that че the свързаният connected телевизор TV is compatible е съвместим with the с функцията System Audio Аудио Control не се извежда звук, докато system and TV while using the function. контрол на системата (System Audio Control). използвате функцията Аудио контрол System Audio на системата Control (System function. • For За подробности details, see “Using вижте the раздела Control “Използване for HDMI Function на функцията for “BRAVIA” Управление Sync” на Audio Control). (page HDMI 66). (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 66). Системата The external не memory разпознава is not • Try Опитайте the following: следното: 1 Turn Изключете the system системата. off. 2 Align the Поставете V mark означението of the EXT slot външната recognized. памет. with на the гнездото V mark EXT on the до external означението memory, на and външната insert the памет external и пъхнете memory (USG1H външната only). памет 3 (само Turn USG1H). the system on. Включете 4 Check системата. that the EXT Проверете indicator lights дали up индикаторът in the front EXT panel свети display. на дисплея на предния панел. Бонус Bonus съдържанието contents or other или data други that • Try Опитайте the following: следното: 1 Remove Извадете the disc. диска. 2 Turn Изключете the system системата. off. 3 Remove Извадете and данни, are contained съдържащи in a BD-ROM се на BD- re-insert и поставете the external отново външната memory (page памет 28). (стр. 4 Turn 28). the Включете system on. системата. 5 Check that ROM cannot диска, be played. не могат да бъдат the Проверете EXT indicator дали индикаторът lights up in the EXT front свети panel на display. дисплея 6 на Insert предния the панел. BD-ROM възпроизведени. with Поставете BonusView/BD-Live. BD-ROM диска с BonusView/BD-Live. На A message екрана се indicating извежда съобщение, that the • Delete Изтрийте unnecessary ненужните data данни in the от external външната memory памет (page (стр. 46). указващо, local storage че на does местното not have устройство enough space за съхранение appears on the няма свободно screen. място. Устройството The unit does не not работи work и на and дисплея • Set Изключете the child функцията lock function child to off lock (page (стр. 75). на “CHILD предния LOCK” панел се appears извежда in the индикация front panel “CHILD display LOCK”, when you когато натиснете press any някой button бутон on the на устройството. unit. Системното The system menu меню does не работи. not work. • Press Натиснете HOME бутона on the HOME remote. на устройството за дистанционно управление. 96 BG

Функция The S-AIR S-AIR function Симптом Решение Symptom Remedy Не S-AIR се установява connection S-AIR is not •• Ако If you използвате use another друго S-AIR основно main S-AIR unit, place устройство, it more поставете than 8 meters устройството away from на the връзка established (не се (sound осъществява transmission повече unit. от 8 метра разстояние от системата. звуково is not established), предаване), e.g., например, the • • Потвърдете Confirm the наличието ID of the unit на идентификация and S-AIR sub на unit системата (page 60). и S-AIR подчиненото индикаторът indicator of the на S-AIR sub unit устройство (стр. 60). • You performed pairing the unit and another S-AIR sub unit. Perform pairing of подчиненото does the following: устройство • Извършили сте сдвояване между системата и друго S-AIR подчинено устройство. the desired S-AIR sub unit (page 63). прави следното: Извършете сдвояване с желаното S-AIR подчинено устройство (стр. 63). Turns off. • Изключва се. •• Системата The unit is е paired съчетана to another с друго S-AIR подчинено sub unit. To устройство. cancel pairing, За да reset отмените the ID of • •Flashes. Мига. съчетаването, the unit and S-AIR нулирайте sub unit идентификацията (page 60). на системата и S-AIR подчиненото Turns red. • устройство Install the S-AIR (стр. 60). • Свети в червено. main unit and S-AIR sub unit away from other wireless • Монтирайте основното S-AIR устройство и S-AIR подчиненото устройство products. далече от други безжични продукти. •• Прекратете Stop using another използването wireless на другия product. безжичен продукт. •• S-AIR The S-AIR подчиненото sub unit устройство is turned off. е изключено. Make sure the Уверете AC power се, че cord захранващият (mains lead) кабел is е свързан connected и включете and turn S-AIR on the подчиненото S-AIR sub unit. устройство. От No S-AIR sound подчиненото is heard from the •• Ако If you използвате use another друго S-AIR основно main S-AIR unit, устройство, place it more поставете than 8 го meters на повече away от from 8 метра the устройство S-AIR sub unit. не се чува звук. разстояние unit. от системата. • Потвърдете наличието на идентификация на системата и S-AIR подчиненото • устройство Confirm the (стр. ID 60). of the unit and S-AIR sub unit (page 60). •• Проверете Confirm the настройката pairing setting по сдвояването (page 63). (стр. 63). •• Поставете Install the основното S-AIR main S-AIR unit устройство and S-AIR и S-AIR sub unit подчиненото closer together. устройство по-близо едно до друго. • Avoid use of equipment that generates electromagnetic energy, such as a • Избягвайте използването на уреди, които генерират електромагнитна енергия, например microwave микровълнова oven. печка. •• Монтирайте Install the S-AIR основното main S-AIR unit and устройство S-AIR sub и S-AIR unit подчиненото away from other устройство wireless на разстояние products. от други безжични продукти. • Прекратете използването на другия безжичен продукт. • Stop using another wireless product. • Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 64). •• Променете Change the настройките “RF CHANGE” по идентификацията setting (page 64). на основното S-AIR устройство и S-AIR • подчиненото Change the ID устройство. settings of the S-AIR main unit and S-AIR sub unit. •• Изключете Turn off the системата system и and S-AIR S-AIR подчиненото sub unit, устройство, then turn on след them. това ги включете отново. Чува There се is шум noise или or the звукът sound skips. • Ако If you използвате use another друго S-AIR основно main unit, S-AIR place устройство, it more than поставете 8 meters го away на повече from the от прескача. 8 unit. метра разстояние от системата. • Поставете основното S-AIR устройство и S-AIR подчиненото устройство • Install the S-AIR main unit and S-AIR sub unit closer together. по-близо едно до друго. •• Избягвайте Avoid use of използването equipment that на generates уреди, които electromagnetic генерират електромагнитна energy, such as a енергия, microwave например oven. микровълнова печка. • Монтирайте Install the S-AIR основното main unit S-AIR and устройство S-AIR sub unit и S-AIR away подчиненото from other wireless устройство далече products. от други безжични продукти. • Прекратете използването на другия безжичен продукт. • Stop using another wireless product. • Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 64). •• Променете Change the настройките “RF CHANGE” по идентификацията setting (page 64). на основното S-AIR • устройство Change the ID и S-AIR settings подчиненото of the S-AIR устройство. main unit and S-AIR sub unit. Допълнителна информация 97 BG