Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Podešavanje slike za

Podešavanje slike za videosadržaje ξ ο 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir [Video Settings], a zatim pritisnite . Pojavi se izbornik [Video Settings]. Napomene &&Prije promjene postavki [Picture Quality Mode], podesite podešenje slike za vaš TV prijemnik na [Standard]. &&[Video Settings] se prikazuje ako je spojeni TV prijemnik podešen na Theatre Mode (str. 67). &&Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira, efekti [FNR], [BNR] ili [MNR] možda će se teško uočiti. Video Settings Select the item you want to change. Picture Quality Mode Standard FNR BNR MNR Close Standard 3 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . [Picture Quality Mode] Optimizira podešenje slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju. &&[Standard] &&[Brighter Room] &&[Theatre Room] [FNR] Umanjuje nasumične smetnje koje se pojavljuju u slici. &&[Off] &&[Auto] [BNR] Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici. &&[Off] &&[Auto] [MNR] Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise"). &&[Off] &&[Auto] 44 4 Pritisnite /// za odabir opcije ili podešavanje postavke, a zatim pritisnite . Za podešavanje ostalih stavki, ponovite korake 3 i 4.

Podešavanje vremenskog odstupanja slike i zvuka (A/V SYNC) ξ ο Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV zaslonu, možete podesiti razliku u reprodukciji između slike i zvuka. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "AUDIO MENU" i zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "A/V SYNC" i zatim pritisnite ili . 4 Pritisnite / za podešavanje vremenske razlike između slike i zvuka. Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u koracima po 25 ms. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Napomena &&Ovisno o ulaznim signalima, A/V SYNC možda neće biti primjenjiv. Uživanje u BonusView/ BD-Live opcijama ξ Na nekim DB-ROM diskovima s "BD-LIVE Logo*" nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci koji se mogu preuzeti u vanjsku memoriju (mjesto za pohranu). * 1 2 3 4 5 6 7 Ako je disk umetnut, izvadite ga iz uređaja. Isključite sustav. Umetnite vanjsku memoriju (nije isporučena) u EXT utor na stražnjoj strani uređaja. Vanjska memorija se koristi kao mjesto za pohranu. Uvjerite se da je vanjska memorija pravilno umetnuta u uređaj (str. 28). Spojite uređaj na mrežu (str. 29). Uključite sustav. Podesite opciju [BD Internet Connection] na [Allow] u [BD/DVD Viewing Settings] (str. 84). Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/ BD-LIVE sadržajem. Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk. Reprodukcija 45