Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Reprodukcija fotografija

Reprodukcija fotografija ξ 1) ρ 2) ς 3) 1) BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke 2) DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke 3) CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke C/X/x/c, HOME FUNCTION 1 2 3 N X Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "BD/DVD". Uložite disk koji sadržava fotografije. Pritisnite HOME. 4 Pritisnite / za odabir [Photo]. Photo 1 4 7 Data CD 5 Pritisnite . Pojavi se popis datoteka ili mapa. 6 Pritisnite / za odabir datoteke ili mape i zatim pritisnite . Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću / i zatim pritisnite . Prikaže se odabrana slikovna datoteka. 2 5 8 0 3 6 9 x DISPLAY OPTIONS ./> Dodatne funkcije Za Reprodukciju slideshowa Zaustavljanje slideshowa Pauzu slideshowa Pomak na sljedeću fotografiju Pomak na prethodnu fotografiju Prikaz informacija o datoteci Dostupne opcije 1 Pritisnite DISPLAY Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima. Opcije [Slideshow Speed] 1)2) [Stop] 1) [Rotate Left] 1) [Rotate Right] 1) [View Image] 2) [Slideshow] 2) Detalji Mijenja brzinu slideshow reprodukcije. &&[Fast] &&[Normal] &&[Slow] Zaustavljanje slideshow reprodukcije. Okreće fotografiju u smjeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stupnjeva. Okreće fotografiju u smjeru kazaljke sata, za 90 stupnjeva. Prikazuje odabranu sliku. Započinje slideshow. 1) Prikazuje se kad pritisnete OPTIONS tijekom reprodukcije fotodatoteka. 2) Prikazuje se kad pritisnete OPTIONS dok je prikazana lista datoteka/mapa. 48

Napomene &&Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne datoteke, na zaslonu se pojavi oznaka i one se ne mogu reproducirati. ––Slikovne datoteke veće od 8192 piksela (širina ili visina) ––Slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina ili visina) ––Fotodatoteke veće od 32 MB ––Fotodatoteke s ekstremnim formatom slike (većim od 50:1 ili 1:50) ––Fotodatoteke u Progressive JPEG formatu ––Fotodatoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg" ekstenziju ali nisu u JPEG formatu ––Fotodatoteke koje imaju ekstremno dug naziv &&Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se reproducirati. ––Fotodatoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2.6 ––Fotodatoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2.5 &&Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se prikazati u popisu datoteka ili mapa. ––Fotodatoteke s ekstenzijama koje nisu ".jpeg" ili ".jpg" ––Fotodatoteke koje imaju ekstremno dug naziv ––Fotodatoteke na 5. razini i fotodatoteke/mape na 6. razini ili niže ––Mape iznad 500. kad ukupan broj mapa i datoteka u jednoj razini prelazi 500 &&Računalno obrađene slikovne datoteke možda se neće reproducirati. && Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih datoteka možda se neće prikazati. &&Možda će biti potrebno više vremena za prikaz ili pokretanje slideshow reprodukcije velikih slikovnih datoteka. Reprodukcija Gledanje slike uz visoku kvalitetu slike Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji podržava "PhotoTV HD" možete uživati u prikazima najviše kvalitete, zahvaljujući sljedećem povezivanju i podešenju. 1 2 Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela. Podesite videopostavke TV prijemnika na [VIDEO-A] mod. Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik. 49