Views
5 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

7 8 Odaberite željenu

7 8 Odaberite željenu funkciju na S-AIR prijemniku. [[Kad je podešen "PARTY" Funkcije S-AIR prijemnika se mijenjaju istim slijedom kao i kod pritiska tipke FUNCTION na glavnom uređaju (str. 34) ili S-AIR CH na S-AIR prijemniku. [[Kad je podešen "SEPARATE" Funkcije S-AIR prijemnika se izmjenjuju pritiskom tipke S-AIR CH na S-AIR prijemniku na sljedeći način. "MAIN UNIT" "TUNER FM" "AUDIO" … Za uporabu iste funkcije kao i na sustavu, odaberite "MAIN UNIT". Podesite glasnoću S-AIR prijemnika. Napomene &&Ako se reproducira neki drugi zvuk osim dvokanalnog sterea, višekanalni zvuk se reproducira kao dvokanalni. &&Zvuk S-AIR prijemnika može se prekinuti postupkom na sustavu. Upravljanje sustavom pomoću S-AIR prijemnika Sustavom možete upravljati pomoću S-AIR prijemnika koristeći sljedeće tipke. Pritisnite , , , / S-AIR CH Rukovanje Iste funkcije na daljinskom upravljaču i sustavu. Promjena funkcije sustava. Detalje potražite u uputama za uporabu S-AIR prijemnika. Uporaba S-AIR prijemnika dok je sustav u pripravnom stanju Za S-AIR prijemnik Možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sustav u pripravnom stanju, tako da podesite "S-AIR STBY" na "STBY ON". 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MENU", zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR STBY", zatim pritisnite ili . Napomena &&Kad bežični predajnik nije umetnut u uređaj, ne može se odabrati "S-AIR STBY". 4 Pritisnite / za odabir željenog podešenja. &&"STBY ON": Možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sustav u pripravnom stanju ili uključen. Poveća se potrošnja tijekom pripravnog stanja. &&"STBY OFF" : Ne možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sustav u pripravnom stanju. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Napomena &&Kad isključite sustav dok je "S-AIR STBY" podešen na "STBY ON", "S-AIR" trepće (kad nema prijenosa zvuka između sustava i S-AIR prijemnika) ili svijetli (kad je prijenos zvuka između sustava i S-AIR prijemnika uspostavljen) na pokazivaču. 62

Uparivanje sustava s određenom S-AIR pomoćnom jedinicom [[Nakon uparivanja Prijenos zvuka odvija se samo između uparenog uređaja i S-AIR pomoćne jedinice (jedinica). Za surround pojačalo Za S-AIR prijemnik Vaša prostorija Ovaj uređaj Susjed Podešavanje istog ID-a za sustav i S-AIR pomoćnu jedinicu (npr. surround pojačalo ili S-AIR prijemnik) za prijenos zvuka je jednostavno. Ipak, u slučaju istih ID-a, vaši susjedi mogu primati zvuk s ovog sustava ili obrnuto. Kako biste to spriječili, možete označiti sustav tako da ga uparite s određenom pomoćnom S-AIR jedinicom. [[Prije uparivanja Prijenos zvuka se uspostavlja pomoću ID-a (primjer): Vaša prostorija Ovaj uređaj ID A Susjed ID A ID A S-AIR pomoćna jedinica Uparivanje Postupak uparivanja 1 Nema prijenosa ID A S-AIR pomoćna jedinica Postavite S-AIR pomoćnu jedinicu koju želite upariti blizu sustava. Vanjski audiouređaj ID A S-AIR pomoćna jedinica ID A S-AIR pomoćna jedinica 2 3 Napomena &&Odspojite slušalice iz surround pojačala (ako su spojene). Uskladite ID-eve sustava i S-AIR pomoćne jedinice. &&Za podešavanje ID-a sustava, pogledajte "Za podešavanje ID-a uređaja" na str. 60. &&Za podešavanje S-AIR pomoćne jedinice, pogledajte njezine upute za uporabu. Pritisnite SYSTEM MENU. 4 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MENU", zatim pritisnite ili . 5 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "PAIRING", zatim pritisnite ili . Napomena &&Kad bežični predajnik nije umetnut u uređaj, ne može se odabrati "PAIRING". 63