Views
6 months ago

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ponuka Zvuk Zvuk

Ponuka Zvuk Zvuk Vybrané vstupy Režim zvuku Reset Výšky Basy Vyváženie Aut. hlasitosť Priestorový zvuk BBE Duálny zvuk Len náhľad Dynamický 0 0 0 Zap. Vyp. Vyp. Stereo Väzba /rep Vyp. Hlasitosť 50 Ponuka Zvuk obsahuje nasledovné voľby. Výber volieb z ponuky “Nastavenie” pozri v časti “Navigácia v obrazových ponukách” (str. 19). Vybrať: Nastaviť: Exit: MENU Vybrané vstupy Režim zvuku Reset Výšky Basy Vyváženie Aut. hlasitosť Priestorový zvuk BBE Nastavenie, či sa nastavenia vykonané v ponuke Zvuk aplikujú na všetky vstupy, alebo len na práve sledovaný vstup. “Všetky”: Aplikovanie nastavení na všetky vstupy. “Len náhľad”: Aplikovanie nastavení len na aktuálny vstup. Nastavenie režimu zvuku. “Dynamický”: Zvýraznenie vysokých a nízkych tónov. “Štandardný”: Štandardný zvuk. Odporúča sa pre domáce kino. “Osobný”: Štandardný zvuk. Umožňuje tiež uložiť preferované nastavenia. Obnovenie všetkých nastavení zvuku okrem “Režim zvuku”, “Duálny zvuk”, “Väzba i/rep” a “i Hlasitosť” na výrobné hodnoty. Nastavenie vysokých tónov. Nastavenie nízkych tónov. Vyváženie zvuku medzi ľavým a pravým reproduktorom. Udržiavanie rovnakej úrovne hlasitosti nezávisle od vysielaného signálu (napr. v prípade reklám, pri ktorých je hlasitosť vyššia než pri bežnom vysielaní). Výber režimu priestorového zvuku. “TruSurround XT”: Priestorový zvuk (len pre stereo programy). “Stereo simulácia”: Pridanie priestorového efektu do mono programov. “Vyp.”: Normálny stereo alebo mono zvuk. Zvýraznenie zvuku kompenzovaním fázových efektov v reproduktoroch pomocou systému “BBE High Definition Sound System”. 22 SK

Duálny zvuk Väzba i/rep (väzba medzi slúchadlami a reproduktormi) i Hlasitosť (Hlasitosť v slúchadlách) Nastavenie zvuku pri stereo alebo dvojjazyčnom vysielaní. “Stereo”, “Mono”: Pri stereo vysielaní. “A”/“B”/“Mono”: Pri dvojjazyčnom vysielaní zvoľte “A” pre zvukový kanál 1, “B” pre zvukový kanál 2 alebo “Mono” pre monofonický kanál, ak je dostupný. Rada Ak zvolíte iné zariadenie pripojené k TVP, voľbu “Duálny zvuk” nastavte na “Stereo”, “A” alebo “B”. Zapnutie/vypnutie reprodukcie zvuku z TV reproduktorov pri pripojení slúchadiel. Nastavenie hlasitosti v slúchadlách. Rada “Výšky”, “Basy”, “Vyváženie”, “Aut. hlasitosť”, “Priestorový zvuk” a “BBE” nemôžu byť použité pre slúchadlá a pre audio výstupy v konektoroch. Obrazová ponuka - MENU 23 SK