Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Kod duge ekspozicije od

Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvaraa. Time se smanjuje zrnati šum tipian za dugu ekspoziciju. Kad je u tijeku smanjenje šuma, prikaže se poruka i ne možete snimati drugu sliku. Odaberite [On] za stavljanje naglaska na kvalitetu slike. Odaberite [Off] za stavljanje naglaska na vrijeme snimanja. Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing snimanju, ak i kad je podešeno na [On]. Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se iskljuiti redukcija šuma. Ako se ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija šuma uz visoki ISO broj kako bi se smanjile smetnje. Odaberite [On] za naglasak na kvaliteti slike. Odaberite [Off] za naglasak na vremenu snimanja. Pri kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing snimanju se automatski odabire [Normal] ak i kad je podešeno na [High].

Mogue je promijeniti nain rada tipke AEL u jednu od sljedeih dviju funkcija: – Zadržavanje vrijednosti ekspozicije dok je tipka AEL pritisnuta ([AEL hold]). – Zadržavanje vrijednosti ekspozicije pritiskom tipke AEL sve dok je ne pritisnete ponovo ([AEL toggle]). Kad je ekspozicija blokirana, na LCD zaslonu i u tražilu se pojavi . Pazite da ne resetirate podešenje. "Hold" i "Toggle" podešenja utjeu na runo podešavanje ekspozicije (str. 68) u runom modu.