Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

U sluaju problema s

U sluaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedeim rješenjima. Provjerite ponuena rješenja na stranicama od 160 do 168. Ne uspijete li tako riješiti problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu. Provjerite sljedee prijedloge. Izvadite bateriju te je ponovno umetnite nakon otprilike jedne minute, zatim opet ukljuite aparat. Resetirajte podešenja (str. 138). Obratite se prodavau ili ovlaštenom Sony servisu. Bateriju uložite tako da vrhom gurate zapornu preklopku (str. 17). Provjerite broj modela baterije (str. 12, 18). Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 172). Baterija je ispražnjena. Zamijenite je napunjenom baterijom (str. 13). Baterija je istrošena (str. 19). Zamijenite bateriju novom. Pravilno stavite bateriju (str. 17). Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13). Baterija je istrošena (str. 19). Zamijenite je novom.

Ne koristite li ukljueni fotoaparat zadano vremensko razdoblje, prebacit e se u mod smanjene potrošnje u kojem je gotovo potpuno iskljuen. Za poništenje moda smanjene potrošnje ponite koristiti aparat. Primjerice, pritisnite okida dopola (str. 134). Izvadite i ponovno pravilno umetnite bateriju. Punite bateriju uz temperaturu okoline izmeu 10 i 30 °C. Fotoaparat e se iskljuiti u štedni mod ako ne registrira nikakav postupak kroz zadano vrijeme. Za izlazak iz štednog moda ponite koristiti aparat, primjerice pritisnite okida dopola (str. 134). Pravilno podesite dioptriju pripadajuim regulatorom (str. 72). Preklopka LIVE VIEW/OVF podešena je na "LIVE VIEW". Podesite preklopku na "OVF" (str. 71). Ispraznila se baterija. Stavite napunjenu bateriju (str. 13). Upotrebljavate memorijsku karticu sa zaštitom od snimanja i ona se nalazi u položaju LOCK. Pomaknite preklopku u položaj za snimanje. Pogrešan položaj preklopke memorijske kartice. Podesite je u odgovarajui položaj (str. 22). Provjerite slobodan kapacitet memorijske kartice (str. 29). Ne možete snimati slike dok punite ugraenu bljeskalicu (str. 88).