Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Funkcija DRO/Auto HDR se

Funkcija DRO/Auto HDR se ne koristi. Dijeljenjem slike u mala podruja, fotoaparat analizira kontrast svjetla i sjene izmeu objekta i pozadine, stvarajui sliku optimalne svjetline i gradacije. Snima dvije slike s razliitim ekspozicijama i zatim preklapa svijetlo podruje podeksponirane slike i tamno podruje preeksponirane slike kako bi se dobila slika bogate gradacije. * Automatski ispravlja svjetlinu. Optimizira gradaciju snimljene slike u svakom podruju slike. Razina optimizacije se može podesiti izmeu Lv1 (slaba) do Lv5 (jaka). *U trenutno odabranom koraku se prikazuje Lv_ uz .

Funkcija je podešena na (Off) kad je odabran Scene Selection mod (Sunset) ili (Night Port./View). Funkcija je podešena na (Auto) kad su odabrani drugi Scene Selection modovi. Kod snimanja uz uporabu D-Range optimizer, na slici se mogu pojaviti smetnje. Odaberite odgovarajuu razinu uz provjeru snimljene slike, osobito pri poveanju efekta. Automatski ispravlja razliku u ekspoziciji. Podešava razliku u ekspoziciji na temelju kontrasta objekta. Razina optimizacije se može podesiti izmeu 1.0Ev (slaba) do 3.0Ev (jaka). *U trenutno odabranom koraku se prikazuje _Ev uz . Budui da fotoaparat okida dvaput za jednu snimku, pazite na sljedee: – Koristite tu funkciju kad se objekt ne mie i ne trepe. – Nemojte mijenjati kompoziciju. – Pri fotografiranju osoba savjetujemo primjenu Live View moda. Kad je nain eksponiranja podešen na AUTO ili Scene Selection, ne možete odabrati [Auto HDR]. Ne možete sljedeu snimku dok ne završi trenutni postupak snimanja.