Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Promjena podešenja

Promjena podešenja redukcije šuma Isključenje smanjenja šuma pri snimanju s dugom ekspozicijom Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvarača. Time se smanjuje zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Kad je u tijeku smanjenje šuma, prikaže se poruka i ne možete snimati drugu sliku. Odaberite [On] za stavljanje naglaska na kvalitetu slike. Odaberite [Off] za stavljanje naglaska na vrijeme snimanja. Tipka MENU t ! 2 t [Long exp.NR] t [Off] Napomene C Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing snimanju, čak i kad je podešeno na [On]. C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se isključiti redukcija šuma. Isključenje smanjenja šuma pri visokoj ISO osjetljivosti Ako se ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija šuma uz visoki ISO broj kako bi se smanjile smetnje. Odaberite [On] za naglasak na kvaliteti slike. Odaberite [Off] za naglasak na vremenu snimanja. Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t [Normal] Napomene C Pri kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing snimanju se automatski odabire [Normal] čak i kad je podešeno na [High]. 132

Promjena funkcije tipke AEL Promjena način rada tipke AEL Moguće je promijeniti način rada tipke AEL u jednu od sljedećih dviju funkcija: – Zadržavanje vrijednosti ekspozicije dok je tipka AEL pritisnuta ([AEL hold]). – Zadržavanje vrijednosti ekspozicije pritiskom tipke AEL sve dok je ne pritisnete ponovo ([AEL toggle]). Tipka MENU t ˘ 1 t [AEL button] t Odaberite željeno podešenje Napomene C Kad je ekspozicija blokirana, na LCD zaslonu i u tražilu se pojavi ;. Pazite da ne resetirate podešenje. C "Hold" i "Toggle" podešenja utječu na ručno podešavanje ekspozicije (str. 68) u ručnom modu. 133