Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

U slučaju problema U

U slučaju problema U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima. Provjerite ponuñena rješenja na stranicama od 160 do 168. Ne uspijete li tako riješiti problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu. 1 Provjerite sljedeće prijedloge. 2 Izvadite bateriju te je ponovno umetnite nakon otprilike jedne minute, zatim opet uključite aparat. 3 Resetirajte podešenja (str. 138). 4 Obratite se prodavaču ili ovlaštenom Sony servisu. Baterija i napajanje Nije moguće uložiti bateriju u aparat. C Bateriju uložite tako da vrhom gurate zapornu preklopku (str. 17). C Provjerite broj modela baterije (str. 12, 18). Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se baterija prebrzo isprazni iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan. C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 172). C Baterija je ispražnjena. Zamijenite je napunjenom baterijom (str. 13). C Baterija je istrošena (str. 19). Zamijenite bateriju novom. Fotoaparat se ne može uključiti. C Pravilno stavite bateriju (str. 17). C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13). C Baterija je istrošena (str. 19). Zamijenite je novom. 160

Fotoaparat se odjednom isključuje. C Ne koristite li uključeni fotoaparat zadano vremensko razdoblje, prebacit će se u mod smanjene potrošnje u kojem je gotovo potpuno isključen. Za poništenje moda smanjene potrošnje počnite koristiti aparat. Primjerice, pritisnite okidač dopola (str. 134). Indikator CHARGE treperi za vrijeme punjenja baterije. C Izvadite i ponovno pravilno umetnite bateriju. C Punite bateriju uz temperaturu okoline izmeñu 10 i 30 °C. Snimanje fotografija Nema nikakve slike na LCD zaslonu za vrijeme uporabe tražila čak ni kad je aparat uključen. C Fotoaparat će se isključiti u štedni mod ako ne registrira nikakav postupak kroz zadano vrijeme. Za izlazak iz štednog moda počnite koristiti aparat, primjerice pritisnite okidač dopola (str. 134). Slika u tražilu nije izoštrena. C Pravilno podesite dioptriju pripadajućim regulatorom (str. 72). Slika se ne vidi u tražilu. C Preklopka LIVE VIEW/OVF podešena je na "LIVE VIEW". Podesite preklopku na "OVF" (str. 71). Zaslon tražila je taman. C Ispraznila se baterija. Stavite napunjenu bateriju (str. 13). Fotoaparat ne može snimati. C Upotrebljavate memorijsku karticu sa zaštitom od snimanja i ona se nalazi u položaju LOCK. Pomaknite preklopku u položaj za snimanje. C Pogrešan položaj preklopke memorijske kartice. Podesite je u odgovarajući položaj (str. 22). C Provjerite slobodan kapacitet memorijske kartice (str. 29). C Ne možete snimati slike dok punite ugrañenu bljeskalicu (str. 88). 161