Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Ändring av funktionerna

Ändring av funktionerna för AEL-knappen Ändring av användningen av AEL-knappen AEL-knappens funktion kan väljas från följande två alternativ: – Hållande av det låsta exponeringsvärdet genom att trycka på AELknappen medan knappen hålls intryckt ([AEL intryckt]). – Hållande av det låsta exponeringsvärdet genom att trycka på AELknappen tills knappen trycks igen ([AE-lås]). MENU-knapp t 1 t [AEL-knapp] t Välj önskad inställning Obs! • Medan exponeringsvärdet är låst visas på LCD-skärmen och i sökaren. Var noga med att inte återställa inställningen. • Inställningarna ”Intryckt” och ”Lås” påverkar även manuell flyttning (sidan 64) i det manuella exponeringsläget. 128

Ändring av andra inställningar Ställ ljudet på/av Väljer vilka ljud som ska höras när slutaren låses, när självutlösaren räknar ned, osv. MENU-knapp t inställning 2 t [Ljudsignaler] t Välj önskad Ta bort hjälpguiden från skärmen Du kan stänga av hjälpguiden som visas när du använder kameran. Detta är praktiskt om du vill utföra nästa funktion snabbt. MENU-knapp t 1 t [Visn. hjälpguide] t [Av] Inställning av tiden det tar innan kameran går över till strömbesparingsläget Du kan ställa in olika tidsintervall innan kameran växlar till strömsparläge (Strömbesparing) för Live View (LV) och sökarlägena (OVF). När man trycker ned avtryckaren halvvägs återgår kameran till tagningsläget. MENU-knapp t 1 t [Strömbesp. (LV)] eller [Strömbesp. (OVF)] t Välj önskad tid Obs! • Oavsett inställningarna som gjorts här, går kameran över i strömbesparingsläge efter 30 minuter om den är ansluten till en TV eller om matningsläget är inställt på (Fjärrkontroll). Ändring av inställningar Val av språk MENU-knapp t 1 t [ Språk] t Välj språk 129