Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Wielokrotne odtwarzanie

Wielokrotne odtwarzanie utworów Z Powtórne odtwarzanie bieżącego utworu (funkcja odtwarzania w trybie Repeat 1) Podczas odtwarzania utworu, który chcesz powtórzyć, naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT 1”. Rozpocznie się odtwarzanie w trybie Repeat 1. Aby zatrzymać odtwarzanie w trybie Repeat 1 Naciśnij przycisk x. Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (funkcja Shuffle Play) Z Po wybraniu funkcji Shuffle Play, odtwarzacz odtwarza w kolejności losowej wszystkie utwory znajdujące się na płycie. CONTINUE SHUFFLE Aby wznowić normalne odtwarzanie Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż do zniknięcia wskaźnika “REPEAT 1”. Odtwarzanie płyt kompaktowych Powtórne odtwarzanie określonego fragmentu utworu (funkcja odtwarzania w trybie Repeat A-B) Możesz określić jeden fragment utworu, który ma być odtwarzany wielokrotnie. Pamiętaj, że fragment przeznaczony do wielokrotnego odtwarzania musi znajdować się w obrębie jednego utworu. 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk AyB w punkcie początkowym (punkcie A) fragmentu, który ma być odtwarzany wielokrotnie. Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT” oraz migający wskaźnik “A”. H ./> 2 Kontynuuj odtwarzanie utworu (lub naciśnij przycisk M) w celu wyszukania punktu końcowego (punktu B), a następnie naciśnij przycisk AyB. Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT A-B” i rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie fragmentu znajdującego się pomiędzy punktami A-B. Aby zatrzymać wielokrotne odtwarzanie fragmentu A- B i powrócić do trybu normalnego odtwarzania Naciśnij przycisk REPEAT lub x. z Istnieje możliwość ustawienia nowego punktu początkowego i końcowego podczas wielokrotnego odtwarzania fragmentu znajdującego się pomiędzy punktami A-B Można zmienić aktualny punkt końcowy na nowy punkt początkowy, a następnie określić nowy punkt końcowy w celu wielokrotnego odtwarzania innego fragmentu utworu zaraz po zakończeniu odtwarzania bieżącego fragmentu. 1 Podczas wielokrotnego odtwarzania fragmentu znajdującego się pomiędzy punktami A-B naciśnij przycisk AyB. Bieżący punkt końcowy zmieni się na nowy punkt początkowy (punkt A). Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT” oraz migający wskaźnik “A-”. 2 Znajdź nowy punkt końcowy (punkt B) i naciśnij przycisk AyB. Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT A-B” i odtwarzacz rozpocznie wielokrotne odtwarzanie nowego fragmentu. Jeśli chcesz ponownie rozpocząć odtwarzanie od punktu początkowego A, naciśnij przycisk H podczas wielokrotnego odtwarzania fragmentu AyB. 20 PL 1 Naciśnij przycisk SHUFFLE w trybie zatrzymania. 2 Naciśnij przycisk H. Rozpoczyna się odtwarzanie utworów w trybie Shuffle Play. Podczas “losowania” utworów do odtwarzania na wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się wskaźnik “;”. Odtwarzacz zatrzyma się po jednokrotnym odtworzeniu wszystkich utworów. Aby przywrócić normalne odtwarzanie Naciśnij przycisk CONTINUE. z Podczas odtwarzania w kolejności losowej można wyszukiwać utwory Naciśnij przycisk ./>. Naciśnij przycisk >, aby znaleźć następny utwór lub przycisk ., aby znaleźć początek bieżącego utworu. Odtwarzacz nie wraca do utworów, które zostały już odtworzone.

Tworzenie własnego programu (funkcja Programme Play) Z Możesz wybrać swoje ulubione utwory i określić kolejność ich odtwarzania w programie zawierającym do 32 utworów (lub programie, którego całkowity czas trwania nie przekracza 999 min. 59 sek.) Uwaga Wyłączenie odtwarzacza, odłączenie przewodu zasilającego lub naciśnięcie przycisku A OPEN/CLOSE powoduje usunięcie programu z pamięci odtwarzacza. Sprawdzanie zawartości programu CONTINUE Przyciski numeryczne >10 CHECK H ./> PROGRAM CLEAR 1 Naciśnij przycisk PROGRAM w trybie zatrzymania. Zostanie wyświetlony wskaźnik “PROGRAM”. 2 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź numer utworu. W przypadku wprowadzenia niewłaściwego numeru utworu Naciśnij przycisk CLEAR, aby skasować błędnie wprowadzony numer utworu i wprowadź prawidłowy numer utworu za pomocą przycisków numerycznych. Aby wybrać numer utworu większy niż 11 Naciśnij przycisk >10 (strona 18). Przed rozpoczęciem lub w trakcie odtwarzania naciśnij przycisk CHECK. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje ukazanie się na wyświetlaczu numerów utworów w zaprogramowanej kolejności. Naciśnięcie przycisku CHECK w trybie odtwarzania powoduje wyświetlenie liczby pozostałych utworów w programie. Zmiana zawartości programu W trybie zatrzymania można zmienić zawartość programu. Aby Usunąć utwór Usunąć ostatni zaprogramowany utwór Dodać utwór na końcu programu Usunąć wszystkie utwory Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk CHECK, aż zostanie wyświetlony numer utworu, który chcesz usunąć. 2 Naciśnij przycisk CLEAR. Naciśnij przycisk CLEAR. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje usunięcie ostatniego utworu programu. Naciśnij przycisk ./>, aby wybrać utwór, który chcesz dodać, a następnie naciśnij przycisk PROGRAM. Korzystając z pilota, naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający numerowi utworu, który chcesz dodać. Przytrzymaj naciśnięty przycisk CLEAR lub x (przez około 2 sekundy), aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “Prog CLEAR”. Odtwarzanie płyt kompaktowych 3 Aby wprowadzić inne utwory, powtórz czynności opisane w punkcie 2. Po każdym wprowadzeniu numeru utworu na wyświetlaczu pojawia się całkowity czas trwania programu. 4 Naciśnij przycisk H. Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie Programme Play. Aby przywrócić normalne odtwarzanie Naciśnij przycisk CONTINUE. z Program pozostaje w pamięci odtwarzacza nawet po zakończeniu odtwarzania w trybie Programme Play Naciśnij przycisk H, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie od początku programu. Program pozostaje w pamięci odtwarzacza nawet po zatrzymaniu odtwarzania. 21 PL