Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Svedese

Spela upp spår

Spela upp spår upprepade gånger Z Avbryta upprepad uppspelning av alla spår (Repetera alla) Tryck på x. Återuppta normal uppspelning Tryck på REPEAT flera gånger tills “REPEAT” slocknar. Spela upp spår i slumpvis ordning (Slumpvis uppspelning) Z När du väljer Shuffle Play spelar skivan upp alla spår på skivan i slumpvis ordning. CONTINUE SHUFFLE Repetera det aktuella spåret (Repetera 1) Medan spåret du vill repetera spelas upp trycker du på REPEAT flera gånger tills “REPEAT 1” visas i teckenfönstret. Upprepning av det aktuella spåret startar. Spela skivor Avbryta uppspelning av det aktuella spåret (Repetera 1) Tryck på x. Återuppta normal uppspelning Tryck på REPEAT flera gånger tills “REPEAT 1” slocknar. H ./> Upprepa en viss del inom ett spår (Repetera A-B) Du kan specificera en del av ett spår som ska spelas upp flera gånger. Det parti du anger måste hålla sig inom ett enskilt spår. 1 Medan spelaren är i uppspelningsläge trycker du på AyB vid startpunkten (punkt A) av det parti som du vill spela upp flera gånger. “REPEAT” visas och “A” blinkar i teckenfönstret. 2 Fortsätt att spela upp spåret (eller tryck på M) för att hitta slutpunkten (punkt B), tryck sedan på AyB. “REPEAT A-B” visas och upprepningen av det valda partiet startar. Avbryta upprepningen av det valda partiet (Repetera A-B) och återuppta normal uppspelning Tryck på REPEAT eller x. z Du kan ange en ny startpunkt och slutpunkt under tiden som upprepat uppspelning av ett valt parti pågår Du kan ändra den aktuella slutpunkten till en ny startpunkt och sedan ange en ny slutpunkt för att upprepa ett nytt parti som följer direkt efter det aktuella partiet. 1 Under repetera A-B trycker du på AyB. Den aktuella slutpunkten blir ny startpunkt (punkt A). “REPEAT” lyser och “A-” blinkar i teckenfönstret. 2 Hitta den nya slutpunkten (punkt B) och tryck sedan på AyB. “REPEAT A-B” lyser och spelaren börjar upprepa det nya partiet. Om du vill börja om från startpunkten A, trycker du på H under upprepad AyB-uppspelning. 1 Tryck på SHUFFLE i stoppläge. 2 Tryck på H. Shuffle Play startar. “;” visas medan spelaren “blandar” spåren. När alla spår har spelats en gång avbryter spelaren uppspelningen. Återupta normal uppspelning Tryck på CONTINUE. z Du kan hitta spår under slumpvis uppspelning Tryck på ./>. Tryck på > för att hitta nästa spår eller tryck på . för att hitta början av det aktuella spåret. Spelaren backar inte till spår som redan har spelats upp. 20 SE

Skapa ett eget program (Programmerad uppspelning) Z Du kan plocka ut de spår du tycker om och ange ordningen för uppspelningen i ett program med upp till 32 spår (eller sammanlagt 999 min. och 59 s.) Obs! Om du stänger av spelaren, kopplar ur nätkabeln eller trycker på A OPEN/CLOSE, raderas programmet. CONTINUE Sifferknappar >10 CHECK PROGRAM CLEAR Kontrollera innehållet i programmet Innan du börjar uppspelningen eller medan spelaren spelar upp, trycker du på CHECK. För varje tryckning på knappen visas spårnumren i teckenfönstret i den ordning du programmerade in dem. När du trycker på CHECK medan uppspelningen pågår visas numren med början från numret på det aktuella spåret. H ./> Ändra innehållet i programmet I stoppläge kan du ändra programmets innehåll. För att Radera ett spår Gör följande: 1 Tryck på CHECK flera gånger tills det spårnummer du vill radera visas. 2 Tryck på CLEAR. Spela skivor 1 Tryck på PROGRAM i stoppläge. “PROGRAM” visas i teckenfönstret. 2 Använd sifferknapparna för att ange spårnumret. Om du matat in fel spårnummer Tryck på CLEAR för att radera spårnumret och skriv sedan in korrekt nummer med hjälp av sifferknapparna. Välja ett spårnummer över 11 Tryck på >10 (sidan 18). 3 Upprepa steg 2 för att mata in andra spår. Varje gång du matar in ett spårnummer visas den sammanlagda tiden för de programmerade spåren i teckenfönstret. 4 Tryck på H. Uppspelningen av ditt program börjar. Radera från det sista spåret i programmet Lägga till ett spår i slutet av programmet Radera alla spår Tryck på CLEAR. Varje gång du trycker på knappen raderas det sista spåret i programmet. Tryck på ./> för att välja det spår du vill lägga till och tryck sedan på PROGRAM. När du använder fjärrkontrollen trycker du på sifferknappen för det spår du vill lägga till. Håll CLEAR eller x nedtryckt (under ungefär 2 sekunder) tills “Prog CLEAR” visas i teckenfönstret. Återupta normal uppspelning Tryck på CONTINUE. z Programmet finns kvar även efter det att programmet har spelats upp Tryck på H för att spela från början av programmet igen. Programmet finns kvar även om du stoppar uppspelningen. 21 SE