Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Priame pripojenie k

Priame pripojenie k širokopásmovému routeru 1 Pripojte konektor LAN (100) na prehrávači k širokopásmovému routeru. Blu-ray Disc/DVD prehrávač z Odporúčame používať priamy alebo krížený tienený kábel rozhrania (LAN kábel). Aktualizácia softvéru prehrávača pomocou siete Pozri “Network Update (Aktualizácia cez sieť)” (str. 49) a “Software Update Notification (Upozornenie na dostupnosť aktualizácie softvéru)” (str. 62). b Do konektora LAN (100) nepripájajte telefónnu linku. Môže dôjsť k poškodeniu. LAN kábel (nedodávaný) Používanie funkcie BD-LIVE Pozri “Používanie funkcie BONUSVIEW/ BD-LIVE” na str. 38. Širokopásmový router b Ak chcete využívať funkciu BD-LIVE, odporúčame v závislosti od podmienok pripojenia a stavu siete používať pripojenie na Internet s efektívnou rýchlosťou 1 Mb/s alebo viac. K PC LAN kábel (nedodávaný) ADSL modem/ Káblový modem Internet 2 Vykonajte vhodné nastavenia v položke “Internet Settings” (Internetové nastavenia) v ponuke “Network Settings” (Sieťové nastavenia) (str. 63). b • V závislosti od modemu alebo routera sa typ sieťového LAN kábla (priamy alebo krížený) líši. Podrobnosti o sieťových LAN kábloch pozri v návode na použitie modemu alebo routera. • Neprepájajte konektor LAN na prehrávači s konektorom LAN na PC. 28

Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry Krok 6: Príprava diaľkového ovládania Po dokončení všetkých zapojení pripojte sieťovú šnúru do konektora AC IN na prehrávači. Potom pripojte sieťové šnúry prehrávača a TVP do elektrickej zásuvky. Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor na prehrávači (str. 12). Zapojenia a nastavenia 1 Do AC IN 2 Do elektrickej siete b • Batérie používajte správne, aby nedochádzalo k ich vytečeniu a následnej korózii. V prípade vytečenia elektrolytu sa ho nedotýkajte rukami. Dbajte na nasledovné: – Nepoužívajte novú batériu spolu so starou ani nepoužívajte batérie rôznych výrobcov. – Nenabíjajte batérie. – Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte z neho batérie. – V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne vyčistite priestor pre batérie a vložte nové batérie. • Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania (označenie na prednom paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. Môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní prehrávača pomocou DO. ,Pokračovanie 29