Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

7 Podľa káblov

7 Podľa káblov pripojených k TVP vykonajte vhodné nastavenia. Ak v kroku 6 zvolíte “HDMI” 1Zvoľte “Start” (Štart) a stlačte ENTER. Na cca 30 sekúnd sa zobrazí testovacie zobrazenie. Príklad: Keď je rozlíšenie výstupného video signálu nastavené na 1080i 2Zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 3Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť) a stlačte ENTER. Ak v kroku 6 zvolíte “Video or S Video” Zvoľte vhodný pomer strán pre váš TVP a stlačte ENTER. Aktuálne nastavenie rozlíšenia výstupného video signálu b Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením RETURN sa vráťte na krok 6 a zvoľte “Component Video” (Zložkový Video). 2Zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 3Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť) a stlačte ENTER. Ak v kroku 6 zvolíte “Component Video” 1Zvoľte rozlíšenie výstupného video signálu pre pripojený TVP a stlačte ENTER. Podrobnosti o rozlíšení výstupného video signálu pozri str. 52. Vyberte “16:9”, ak pripájate širokouhlý TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu. Vyberte “4:3”, ak pripájate TVP s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez funkcie širokouhlého režimu. 8 Zvoľte “Allow” (Sprístupniť) pre sprístupnenie internetového prepojenia z BD obsahov a stlačte ENTER. Pre zakázanie prístupu pre internetové prepojenie z BD obsahov zvoľte “Do not allow” (Nesprístupniť). 9 Nastavte “Quick Start Mode” (Režim rýchleho spustenia) na “On” (Zap.) alebo “Off” (Vyp.) a stlačte ENTER. Na cca 30 sekúnd sa zobrazí testovacie zobrazenie. Testovacie zobrazenie pozri “Ak v kroku 6 zvolíte “HDMI”” (v predošlom texte). b Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením RETURN obnovte predošlé zobrazenie a zmeňte nastavenie rozlíšenia. Podrobnosti o režime “Quick Start Mode” (Režim rýchleho spustenia) pozri str. 61. 32

10 Zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. z • Môžete obnoviť výrobné nastavenia (str. 68). • Postup “Easy Setup” môžete spustiť nanovo cez položku “Easy Setup” (Jednoduché nastavenie) v ponuke “Setup” (Nastavenie) (str. 67). Krok 8: Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN Sieťové nastavenia sa líšia v závislosti od spôsobu prepojenia alebo od bezdrôtového LAN routera (prístupový bod). Pozri “Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 27 a skontrolujte príslušné nastavenia. Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Automatická registrácia (WPS)) Ak prehrávač pripojíte k bezdrôtovému LAN routeru (prístupový bod) kompatibilnému so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup s nastavením zabezpečenia, vykonajte nasledovný postup. b Nastavenia bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) sa môžu automaticky zmeniť ak použijete funkciu zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup pred vykonaním nastavení bezdrôtového LAN routera (prístupový bod). V takom prípade budete musieť podľa toho zmeniť bezdrôtové nastavenia vo vašom PC. Podrobnosti pozri v návode na použitie dodávanom s bezdrôtovým LAN routerom (prístupový bod). 1 Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 27. 2 Stlačte HOME. 3 Stláčaním