Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Resetting (Resetovanie)

Resetting (Resetovanie) Po zvolení skupiny nastavení môžete obnoviť výrobné nastavenia prehrávača. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci zvolenej skupiny. 1 Zvoľte “Resetting” a stlačte ENTER. 2 Zvoľte “Reset to Factory Default Settings” (Obnoviť výrobné nastavenia) a stlačte ENTER. 3 Zvoľte nastavenia, pre ktoré chcete obnoviť výrobné hodnoty a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. Obnoviť môžete nasledovné nastavenia: – Video Settings (Video nastavenia) – Audio Settings (Audio nastavenia) – BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) – Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) – System Settings (Systémové nastavenia) – Network Settings (Sieťové nastavenia) – All Settings (Všetky nastavenia) 4 Stláčaním

Riešenie problémov Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Napájanie Ďalšie informácie Napájanie sa nezapne. , Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky. , Zapnutie prehrávača chvíľu trvá. Po zapnutí prehrávača sa na obrazovke zobrazí hlásenie “A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."” (Na sieti sa zistila nová verzia softvéru. Vykonajte aktualizáciu cez položku "Network Update" (Aktualizácia cez sieť). , Aktualizáciu softvéru prehrávača na novšiu verziu pozri “Network Update (Aktualizácia cez sieť)” (str. 49). Ďalšie informácie Disk Disk sa neprehráva. , Disk je znečistený. , Disk je vložený naopak. Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou nadol. , Disk je zdeformovaný. , Chcete prehrávať disk, ktorý prehrávač nedokáže prehrávať (str. 75). , Regionálny kód BD alebo DVD disku nesúhlasí s kódom prehrávača. , Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré nie sú správne uzatvorené (str. 75). Obraz Pri pripájaní zariadenia pomocou HDMI kábla pozri tiež “Pripojenie do HDMI konektora” (str. 17). Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu. , Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie káble pripojené správne a spoľahlivo. ,Pokračovanie 69