Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

34 7 Vyberte možnost

34 7 Vyberte možnost „Automatic registration (WPS)“ (Automatická registrace - WPS) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 8 Zjistěte umístění tlačítka WPS na WLAN routeru (přístupový bod) azpůsob jeho stisknutí. Umístění tlačítka WPS a způsob jeho stisknutí se liší v závislosti na WLAN routeru (přístupový bod). Podrobné informace - viz příručka k WLAN routeru (přístupový bod). 9 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 10 Podržte stisknuté tlačítko WPS na WLAN routeru (přístupový bod), dokud nezačne blikat indikátor na WLAN routeru (přístupový bod). Tlačítko WPS stiskněte po kroku 9 během 2 minut. Zobrazí se zpráva „Access point registration is complete.“ (Registrace přístupového bodu je dokončena.). Příklad: pokud je WLAN router (přístupový bod) vybaven tlačítkem WPS b • Pokud přehrávač nerozpozná WLAN router (přístupový bod), chvíli počkejte a znovu proveďte postup od kroku 9. •Vněkterých případech nemusí být možné v závislosti na zabezpečení WLAN routeru (přístupový bod) používat funkci Wi-Fi Protected Setup. V takové situaci postupujte podle zobrazených pokynů azměňte nastavení WLAN routeru (přístupový bod). 11 Vyberte možnost „Do not use“ (Nepoužívat) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud váš poskytovatel internetu používá specifické nastavení proxy serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít). Podrobné informace - viz část „Network Settings (Síťová nastavení)“ na straně 66. 12 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost „Perform“ (Provést) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se diagnostika sítě. Po dokončení diagnostiky se zobrazí výsledky. Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle uvedených pokynů. Další podrobné informace najdete na následujících webových stránkách v části FAQ: http://support.sony-europe.com/ 13 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 14 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva „Settings are complete.“ (Nastavení jsou dokončena.). Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji a potom znovu proveďte síťová nastavení nebo diagnostiku sítě. Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů) Při připojení přehrávače k WLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup bez nastavení zabezpečení nebo nekompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup proveďte níže uvedený postup. 1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 27. 2 Zkontrolujte název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč v obrazovce nastavení vašeho WLAN routeru (přístupový bod). Podrobné informace o způsobu používání obrazovky nastavení WLAN routeru (přístupový bod) najdete na následujících webových stránkách nebo se obraťte na výrobce WLAN routeru (přístupový bod):

http://support.sony-europe.com/ – typ zabezpečení: Podrobné informace o typech zabezpečení, které jsou podporovány tímto přehrávačem - viz část „Zabezpečení bezdrátové sítě LAN“ na straně 83, – bezpečnostní klíč: V závislosti na vybraném typu zabezpečení používá WLAN router (přístupový bod) WEP nebo WPA klíč. z V závislosti na WLAN routeru (přístupový bod) může být WEP nebo WPA klíč zobrazen jako „heslo“ nebo „síťový klíč“. 3 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 4 Pomocí tlačítek