Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

• Vyhľadávanie Scene

• Vyhľadávanie Scene Search je dostupné pri tituloch dlhších než 100 sekúnd a kratších než 100 hodín. • V závislosti od daného disku nemusí funkcia vyhľadávania scény fungovať. Vyhľadávanie titulu/kapitoly BD DVD V titule obsahujúcom značky kapitol môžete vyhľadávať kapitolu. 1 Počas prehrávania alebo pozastavenia stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Pomocou M/m zvoľte spôsob vyhľadávania a stlačte ENTER. “Title Search” (Vyhľadávanie titulu) (pri BD-ROM/DVD VIDEO diskoch) “Chapter Search” (Vyhľadávanie kapitoly) Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie čísla. Príklad: Chapter Search (Vyhľadávanie kapitoly) 3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo titulu alebo kapitoly. Ak sa pomýlite, stlačte CLEAR a znovu zadajte iné číslo. 4 Stlačte ENTER. Po chvíli prehrávač spustí prehrávanie od zvoleného čísla. Zobrazenie prehrávacieho času a informácií o prehrávaní BD DVD Môžete zobraziť informácie o titule vrátane dátového toku video signálu atď. Stlačte DISPLAY. Zobrazené informácie sa líšia podľa typu disku a stavu prehrávača. Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku A Aktuálne zvolený zorný uhol B Číslo alebo názov titulu C Aktuálne nastavený zvuk D Dostupné funkcie ( uhol/ zvuk/ titulky) E Informácie o prehrávaní Typ disku/Režim prehrávania/Video kodek/Dátový tok/Lišta stavu prehrávania/Prehrávací čas (Zostávajúci čas*) F Rozlíšenie výstupného video signálu/ Frekvencia video signálu * Zobrazí sa po stláčaní TIME. z • Informácie o prehrávaní môžete zobraziť aj na displeji (str. 13). • Stlačte SUBTITLE, AUDIO alebo ANGLE pre prepínanie nastavení. 40

Nastavenie obrazu a zvuku pri obrazovom zázname BD DVD Nastavenie obrazu 1 Počas prehrávania stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte “Video Settings” (Video nastavenia) a stlačte ENTER. Zobrazí sa ponuka “Video Settings” (Video nastavenia). 3 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Položky Detaily Picture Quality Mode (Režim kvality obrazu) (Standard (Štandardná)/ Brighter Room (Svetlá miestnosť)/ Theatre Room (Kinosála)/ Memory (Pamäť)) Video Equaliser (Video ekvalizér) HD Reality Enhancer (HDMI) (Vylepšovač HD obrazu (HDMI)) NR (Noise Reduction) (Redukcia šumu) Nastavenie obrazu pre rôzne osvetlenie miestnosti. Toto nastavenie je dostupné, keď je “Picture Quality Mode” (Režim kvality obrazu) nastavené na “Memory” (Pamäť) (pozri “Zložky voľby “Video Equaliser” (Video ekvalizér)” na str. 41). Toto nastavenie je dostupné, len ak je video signál vyvedený na konektor HDMI OUT (pozri “Zložky voľby “HD Reality Enhancer (HDMI)” (Vylepšovač HD obrazu (HDMI))” na str. 41). Redukcia šumu v obraze (pozri “Zložky voľby “NR”” na str. 42). 4 Stláčaním