Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Audio Settings (Audio

Audio Settings (Audio nastavenia) Nastavenie reproduktorov 1 V ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) zvoľte “Speaker Settings” (Nastavenia reproduktorov) a stlačte ENTER. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Audio Output Priority (Priorita výstupného audio signálu) Výber typu konektora pre výstupný audio signál. Na výstup z iných než prioritných konektorov je vyvedený 2-kanálový Linear PCM signál s maximálnou frekvenciou 48 kHz. HDMI Coaxial/ Optical (Koaxiálny/ Optický) Multi Channel Analogue (Multikanálový analógový) Stereo Analogue (Stereo analógový) Headphones (Slúchadlá) Audio signál je vyvedený na konektor HDMI OUT. Audio signál je vyvedený na konektor DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). Zvoľte pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) cez konektory MULTI CHANNEL OUTPUT. Audio signál je vyvedený na konektory LINE OUT (R-AUDIO-L). Audio signál je vyvedený na konektor pre slúchadlá (str. 42). Speaker Settings (Nastavenia reproduktorov) Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového zvuku najskôr špecifikujte pripojené reproduktory a ich vzdialenosť od pozície počúvania. Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň. Toto nastavenie je dostupné, ak je “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) nastavené na “Multi Channel Analogue” (Multikanálový analógový). 2 Zvoľte “Size” (Veľkosť) alebo “Distance” (Vzdialenosť) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním M/m zvoľte nastaviteľnú položku a stlačte ENTER. 4 Stláčaním M/m zvoľte alebo vykonajte nastavenie a stlačte ENTER. Size (Veľkosť) Nastavenie veľkosti reproduktorov. • Front (Predné) Large (Veľké) Small (Malé) • Centre (Stredový) Large (Veľký) Small (Malý) None (Žiadny) • Surround Large (Veľké) Small (Malé) None (Žiadne) Štandardne vyberte túto voľbu. Nastavenie zvoľte, ak reproduktory nedokážu adekvátne reprodukovať nízke frekvencie. Štandardne vyberte túto voľbu. Nastavenie zvoľte, ak reproduktor nedokáže adekvátne reprodukovať nízke frekvencie. Nastavenie zvoľte, ak nepripojíte stredový reproduktor. Štandardne vyberte túto voľbu. Nastavenie zvoľte, ak reproduktory nedokážu adekvátne reprodukovať nízke frekvencie. Nastavenie zvoľte, ak nepripojíte surround reproduktory. 54

• Surround Back (Surround zadné) Large (Veľké) Small (Malé) None (Žiadne) Štandardne vyberte túto voľbu. Nastavenie zvoľte, ak reproduktory nedokážu adekvátne reprodukovať nízke frekvencie. Nastavenie zvoľte, ak nepripojíte surround zadné reproduktory. •Subwoofer Yes (Áno) None (Žiadny) Zvoľte, ak pripojíte subwoofer do konektora pre výstupný LFE (nízkofrekvenčný efekt) signál pre subwoofer. Nastavenie zvoľte, ak nepripojíte subwoofer. b • Ak prehrávate BD alebo DVD disk, ktorý neobsahuje záznam výstupného signálu pre subwoofer, subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk , aj keď nastavíte “Subwoofer” na “Yes” (Áno). • Keďže z výroby je nastavené používanie subwoofera, “Subwoofer” nie je možné nastaviť na “None” (Žiadny), ak je “Front” (Predné) nastavené na “Small” (Malé). • Ak pripojíte predné reproduktory, ktoré nedokážu adekvátne reprodukovať nízke frekvencie a nie je pripojený subwoofer, nastavte “Front” (Predné) na “Large” (Veľké) a “Subwoofer” na “None” (Žiadny). Distance (Vzdialenosť) Nastavenie vzdialenosti reproduktorov od pozície počúvania. Najskôr nastavte vzdialenosť predných reproduktorov “Front” (Predné) (A = 1.0 m až 15.0 m). Potom nastavte hodnoty pre “Centre” (stredový reproduktor B), “Surround” (surround reproduktory C), “Surround Back” (surround zadné reproduktory D) a “Subwoofer” (E) podľa skutočnej vzdialenosti stredového, surround, surround zadných reproduktorov a subwoofera. Po každom premiestnení reproduktorov upravte nastavenie “Distance” (Vzdialenosť). Začnite od predných reproduktorov. Front (Predné) (3.0 [m]) Centre (Stredový) (3.0 [m]) Surround (3.0 [m]) Nastavenie od 1,0 do 15,0 metrov v 0,2-metrových krokoch. Nastavenie v rozsahu –1,6 a +0,6 metra vzhľadom k nastaveniu “Front” (Predné) (0 až 15.6 metrov, 0.2-metrové kroky). Napríklad ak je “Front” (Predné) nastavené na 1,6 metra, “Centre” (Stredový) môžete nastaviť v rozsahu 0 až 2,2 metra. Nastavenie v rozsahu –5,0 a +0,6 metra vzhľadom k nastaveniu “Front” (Predné) (0 až 15.6 metrov, 0.2-metrové kroky). Napríklad ak je “Front” (Predné) nastavené na 5,0 metrov, “Surround” môžete nastaviť v rozsahu 0 až 5,6 metra. Nastavenia a úpravy ,Pokračovanie 55