Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

60 z Heslo môžete

60 z Heslo môžete zmeniť (pozri “Password (Heslo)” na str. 60). b • Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 68) a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)” na str. 60). • Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu Parental Control nie je možné na tomto prehrávači nijakým spôsobom obmedziť. • Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control. V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň. Parental Control Region Code (Kód oblasti Parental Control) Prehrávanie niektorých BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov môže byť obmedzené zemepisnou oblasťou. Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami. 1 Zvoľte “Parental Control Region Code” v ponuke “BD/DVD Viewing Settings” (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) a stlačte ENTER. 2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte vaše 4-ciferné heslo. 3 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. 4 Zvoľte zemepisné obmedzenie astlačteENTER. Ak ste zvolili “Select Region Code” (Zvoliť kód zemepisnej oblasti), zobrazí sa okno pre zadanie kódu zemepisnej oblasti. Zadajte kód oblasti podľa časti “Kódy oblastí Parental Control” (str. 80). z Heslo môžete zmeniť (pozri “Password (Heslo)” na str. 60). b • Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 68) a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)” na str. 60). • Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu Parental Control nie je možné na tomto prehrávači nijakým spôsobom obmedziť. • Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control. V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň. Password (Heslo) Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu Parental Control. Heslo umožní nastaviť obmedzenie prehrávania BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov. V prípade potreby môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre BD-ROM a DVD VIDEO disky. 1 Zvoľte “Password” (Heslo) v ponuke “BD/DVD Viewing Settings” (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) astlačte ENTER. 2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte vaše 4-ciferné heslo. 3 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. Zmena hesla 1 Po kroku 3 pomocou číselných tlačidiel zadajte nové heslo. 2 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. Hybrid Disc Playback Layer (Prehrávanie vrstvy hybridného disku) Výber priority vrstvy pri prehrávaní hybridného disku. Ak chcete nastavenie zmeniť, vypnite prehrávač a znova ho zapnite. BD DVD/CD Prehrávanie BD vrstvy. Prehrávanie DVD alebo CD vrstvy. BD Internet Connection (Internetové pripojenie pre BD) Nastavte pre sprístupnenie Internetu pre obsahy prehrávané na BD disku (v režime BDMV). Pri používaní tejto funkcie je potrebné sieťové pripojenie a nastavenia (str. 63). Allow (Sprístupniť) Do not allow (Nesprístupniť) Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Zamedzenie prístupu na Internet.

Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) System Settings (Systémové nastavenia) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Výrobné nastavenie je podčiarknuté. Slideshow Speed (Rýchlosť prezentácie) Zmena rýchlosti prezentácie. Fast (Rýchlo) Normal (Bežne) Obrázky sa prepínajú rýchlo. Obrázky sa prepínajú bežnou rýchlosťou. Slow (Pomaly) Obrázky sa prepínajú pomaly. OSD Výber jazyka pre OSD zobrazenia. Dimmer (Osvetlenie displeja) Nastavenie osvetlenia displeja predného panela. Bright (Jasnejší) Dark (Tmavší) Off (Vyp.) Intenzívnejšie osvetlenie displeja. Slabšie osvetlenie displeja. Vypnutie osvetlenia počas prehrávania. V inom režime má osvetlenie nízku intenzitu. Nastavenia a úpravy Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI) On (Zap.) Off (Vyp.) Využívanie funkcie “Control for HDMI” (str. 18). Vypnutie tejto funkcie. Quick Start Mode (Režim rýchleho spustenia) On (Zap.) Off (Vyp.) Skrátenie aktivačného času po zapnutí prehrávača. Výrobné nastavenie. b Ak je “Quick Start Mode” nastavené na “On”, – príkon je vyšší v porovnaní s nastavením “Quick Start Mode” na “Off” – a v závislosti od okolitej teploty sa môže zapnúť ventilátor. ,Pokračovanie 61