Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

6 Zvoľte spôsob

6 Zvoľte spôsob manuálnej registrácie astlačte ENTER. Manual registration (Manuálna registrácia) (WPS) PIN method ((WPS) spôsob so zadaním PIN kódu) Pre vykonanie všetkých nastavení manuálne zvoľte toto nastavenie a zadajte identifikátor SSID. Zadávanie znakov pozri str. 65. Zvoľte toto nastavenie ak prehrávač pripojíte k bezdrôtovému LAN routeru (prístupový bod) kompatibilnému so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup a zadajte PIN kód. • Ak zvolíte “(WPS) PIN method” ((WPS) spôsob so zadaním PIN kódu), zobrazí sa PIN kód prehrávača. Do 2 minút po stlačení “Start” zaregistrujte kód bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) a pokračujte krokom 12. Podrobnosti o registrácii pozri v návode na použitie dodávanom s bezdrôtovým LAN routerom (prístupový bod). 7 Zvoľte zabezpečenie a stlačte ENTER. Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie WEP alebo WPA hesla. • Ak zvolíte “None” (Žiadne), pokračujte krokom 10. 8 Stlačte ENTER pre zadanie WEP alebo WPA hesla. Zadávanie znakov pozri str. 65. b Pred vykonaním kroku 9 zadajte WEP alebo WPA heslo správne. Po stlačení , v kroku 9 už nebudete môcť skontrolovať zadané znaky. 9 Stlačte ,. 10 Zvoľte spôsob nastavenia IP adresy astlačte ENTER. Auto Acquisition (Automatické získanie) Manual (Manuálne) • Ak zvolíte “Manual” (Manuálne), nastavte nasledovné položky: – IP Address (IP adresa) – Subnet Mask (Maska podsiete) – Default Gateway (Predvolená brána) Po nastavení položiek sa zobrazí zobrazenie nastavenia DNS servera. Nastavte adresu DNS servera manuálne a pokračujte krokom 12. 11 Zvoľte spôsob nastavenia DNS servera a stlačte ENTER. Auto (Automaticky) Manual (Manuálne) Zvoľte ak poskytovateľ pripojenia na Internet poskytuje nastavenia DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servera. Sieťové nastavenia potrebné pre prehrávač sa priradia automaticky. IP adresu nastavte manuálne podľa sieťového prostredia. Automatické získanie adresy DNS servera. Zadajte adresu DNS servera manuálne. • Keď zvolíte “Manual” (Manuálne), zadajte adresu v riadku “Primary DNS”. 12 Zvoľte “Do not use” (Nepoužiť) astlačteENTER. Ak váš poskytovateľ Internetu používa špecifický Proxy server, zvoľte “Use” (Použiť) a vyplňte riadky “Proxy Server” a “Port Number”. Zadávanie znakov pozri str. 65. b WEP alebo WPA heslo sa zobrazí ako 8 hviezdičiek bez ohľadu na to koľko znakov ste zadali. 64

13 Stláčaním M/m zvoľte “Perform” (Vykonať) a stlačte ENTER. Spustí sa diagnostika siete. Po dokončení diagnostiky siete prehrávačom sa zobrazí výsledok. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, vykonávajte zobrazované inštrukcie. Ďalšie podrobnosti a odpovede na často kladené otázky sa dozviete na nasledovnej web-stránke: http://support.sony-europe.com/ 14 Zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. 15 Skontrolujte nastavenia, zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie “Settings are complete.” (Nastavenia sú dokončené.). Ak sa v správe o diagnostike siete zobrazí chybové hlásenie, tak skontrolujte príčinu hlásenia a vykonajte znova nastavenia siete. 2 Stlačte , a zadajte ďalší znak. Ak ste spravili chybu, vykonajte nasledovné kroky. 1Pomocou M/m zvýraznite pole pre zadávanie. Farba kurzora sa zmení na žltú. 2Pomocou