Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

VAROVÁNÍ Abyste

VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod. UPOZORNĚNÍ Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto Blu-ray/DVD přehrávači je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se otevírat skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Tento štítek je umístěnna ochranném krytu laseru uvnitř přístroje. Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy1.Označení CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje. Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako sběžným domovním odpadem. Uněkterých baterií může být tento symbol doplněn chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům naživotní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá kochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které vyžadují zdůvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení kvestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. 4

Pro zákazníky v Evropě Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. Vpřípadě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci. Bezpečnostní upozornění •Tentopřístroj pracuje s napájením 220 V – 240 V střídavých, 50 Hz/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí přístroje odpovídá vašemu místnímu síťovému napětí. • Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy. • Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli v případě potíží okamžitě vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky. Poznámky k diskům • Abyste udrželi disk v čistotě, držte jej při manipulaci vždy za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku. Prach, otisky prstů nebo škrábance na disku mohou způsobit jeho chybnou funkci. • Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo zdrojůmtepla,jakojsou například výstupy horkého vzduchu, a nenechávejte jej vautě zaparkovaném na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty. •Popřehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu. •Kčištění disku použijte čisticí hadřík. Disk otírejte směrem od středu k okraji. •Kčištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky na čištění disků/ optických součástí ani antistatické spreje určené k čištění klasických (vinylových) LP desek. • Pokud jste potisk disku prováděli sami, nechejte jej před přehráváním disku zaschnout. • Nepoužívejte následující typy disků: – disky určené k čištění optických součástí, – disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce), – disky s nalepenými štítky nebo samolepkami, – disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska. • Pokud je záznamová strana disku poškrábaná, nepokoušejte se povrch disku obnovovat. Bezpečnostní upozornění Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že odpovídá omezením stanoveným směrnicí EMC při použití propojovacího kabelu, který je kratší než 3metry. Bezpečnost • Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přehrávač předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. Rovněžneumísťujte přehrávač na místa, kde by byl vystaven působení vody, jako například do blízkosti vany nebo sprchového koutu. Vpřípadě, žesedovnitř přehrávače dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte přehrávač od sítě apřed dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem. • Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. Mohlobydojítkúrazu elektrickým proudem. Umístění • Postavte přehrávač na místo s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili nárůstu teploty uvnitř přehrávače. • Nestavte přehrávač na měkkou podložku, jako například na koberec, který by mohl zakrýt ventilační otvory. • Neumísťujte přehrávač do stísněného prostoru, jako je například polička na knihy nebo podobné místo. • Neumísťujte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, na prašná místanebonamísta,kde dochází k mechanickým otřesům. ,pokračování 5

 • Page 1: 4-145-650-11(1) Software tohoto př
 • Page 5: 4-145-653-11(1) HDMI OUT HDMI OUT D
 • Page 9 and 10: • Tento výrobek je vybaven techn
 • Page 11 and 12: Nastavení a úpravy Použití nab
 • Page 13 and 14: DISPLAY (Zobrazení) (strana 41) Zo
 • Page 15 and 16: Displej na předním panelu A N, X
 • Page 17 and 18: Připojení přehrávače Zkontrolu
 • Page 19 and 20: Připojení do konektoru HDMI Pomoc
 • Page 21 and 22: Připojení do komponentních video
 • Page 23 and 24: Krok 2: Připojení k AV zesilovač
 • Page 25 and 26: z Zkontrolujte následující nasta
 • Page 27 and 28: 1 Propojte konektory 7.1kanálovéh
 • Page 29 and 30: Krok 4: Připojení k síti LAN Př
 • Page 31 and 32: Krok 5: Připojení napájecího ka
 • Page 33 and 34: Krok 7: Easy Setup (Snadné nastave
 • Page 35 and 36: 9 Nastavte položku „Quick Start
 • Page 37 and 38: http://support.sony-europe.com/ - t
 • Page 39 and 40: Přehrávání disků BD/DVD BD DVD
 • Page 41 and 42: One-Touch Play (Přehrávání jedn
 • Page 43 and 44: Zrušení režimu Scene Search (Vyh
 • Page 45 and 46: Položky Podrobnosti Položky Podro
 • Page 47 and 48: Přehrávání hudebních CD a audi
 • Page 49 and 50: Dostupné položky nabídky OPTIONS
 • Page 51 and 52: Přehrávání fotografií přes s
 • Page 53 and 54: Seznam nabídek Můžete nastavit n
 • Page 55 and 56: DVD Aspect Ratio (Poměr stran DVD)
 • Page 57 and 58:

  Auto (Automaticky) Výstup video si

 • Page 59 and 60:

  Nastavení reprosoustav 1 Vyberte p

 • Page 61 and 62:

  Testovací signál vystupuje z vybr

 • Page 63 and 64:

  Audio DRC (Komprese dynamického zv

 • Page 65 and 66:

  1 Vyberte položku „DVD Parental

 • Page 67 and 68:

  System Settings (Nastavení systém

 • Page 69 and 70:

  4 Vyberte způsob konfigurace bezdr

 • Page 71 and 72:

  2 Stiskněte tlačítko , a zadejte

 • Page 73 and 74:

  2 Vyberte možnost „Erase“ (Vym

 • Page 75 and 76:

  Odstraňování problémů Pokud se

 • Page 77 and 78:

  Hlasitost zvuku je nízká. , Uněk

 • Page 79 and 80:

  , Zkontrolujte, zda je USB zaříze

 • Page 81 and 82:

  Disky, které lze přehrávat Typ L

 • Page 83 and 84:

  Poznámky k přehrávání disků z

 • Page 85 and 86:

  *3 Pro formáty Dolby TrueHD a DTS-

 • Page 87 and 88:

  Tabulka jazykových kódů Podrobn

 • Page 89 and 90:

  Dostupnost určitých zdrojových k

 • Page 91 and 92:

  BD-RE (strana 79) BD-RE (Blu-ray Di

 • Page 93 and 94:

  Rejstřík Slova v uvozovkách se z

 • Page 95:

  4-145-650-11(1) Návod na použitie

 • Page 100 and 101:

  2 VÝSTRAHA Aby ste predišli rizik

 • Page 102 and 103:

  4 zariadenie nemusí pracovať spr

 • Page 104 and 105:

  Upozornenie pre spotrebiteľov vo F

 • Page 106 and 107:

  Obsah VÝSTRAHA . . . . . . . . . .

 • Page 108 and 109:

  10 Prehľad častí a ovládacích

 • Page 110 and 111:

  G i SURROUND (str. 42) Zapnutie ale

 • Page 112 and 113:

  Zadný panel A COMPONENT VIDEO OUT

 • Page 114 and 115:

  Krok 1: Pripojenie k TVP Konektory

 • Page 116 and 117:

  18 b • Nie všetky TVP sú plne k

 • Page 118 and 119:

  Pripojenie do audio/video alebo S V

 • Page 120 and 121:

  Pripojenie do HDMI konektora Ak je

 • Page 122 and 123:

  *1 Vyrobené v licencii spoločnost

 • Page 124 and 125:

  Krok 3: Vloženie externej pamäte

 • Page 126 and 127:

  Priame pripojenie k širokopásmov

 • Page 128 and 129:

  Ovládanie TVP pomocou diaľkového

 • Page 130 and 131:

  7 Podľa káblov pripojených k TVP

 • Page 132 and 133:

  34 9 Zvoľte “Start” (Štart) a

 • Page 134 and 135:

  Prehrávanie BD/DVD diskov BD DVD Z

 • Page 136 and 137:

  38 Dostupné voľby OPTIONS 1 Stla

 • Page 138 and 139:

  • Vyhľadávanie Scene Search je

 • Page 140 and 141:

  Zložky voľby “NR” 1 V kroku 3

 • Page 142 and 143:

  • Miesto, kde ste prehrávanie za

 • Page 144 and 145:

  Zobrazenie obrázkov v najvyššej

 • Page 146 and 147:

  Ponuka nastavení Ak chcete meniť

 • Page 148 and 149:

  Aktualizácia softvéru pomocou akt

 • Page 150 and 151:

  52 2Zvoľte “Finish” (Dokonči

 • Page 152 and 153:

  Audio Settings (Audio nastavenia) N

 • Page 154 and 155:

  Surround Back (Surround zadné) (3.

 • Page 156 and 157:

  • Ak pri pripojení k TVP alebo A

 • Page 158 and 159:

  60 z Heslo môžete zmeniť (pozri

 • Page 160 and 161:

  Auto Power Off (Automatické vypnut

 • Page 162 and 163:

  6 Zvoľte spôsob manuálnej regist

 • Page 164 and 165:

  Tlačidlá CLEAR (Clear/Clear All (

 • Page 166 and 167:

  Resetting (Resetovanie) Po zvolení

 • Page 168 and 169:

  70 , Skontrolujte, či nie sú prep

 • Page 170 and 171:

  Externá pamäť (lokálna pamäť)

 • Page 172 and 173:

  Disky, ktoré je možné prehráva

 • Page 174 and 175:

  Prehrávanie diskov so záznamom vo

 • Page 176 and 177:

  *4 2- alebo menejkanálový primár

 • Page 178 and 179:

  Tabuľka kódov jazykov Podrobnosti

 • Page 180 and 181:

  5. Zmena Služby Spoločnosť Sony

 • Page 182 and 183:

  84 BD-RE (str. 74) BD-RE (Blu-ray D

 • Page 184 and 185:

  Index Výrazy v úvodzovkách sa zo

 • Page 188:

  Sony Corporation Printed in Czech R