Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

ANGLE Przecza kt

ANGLE Przecza kt wywietlania, gdy pyta BD-ROM / DVD VIDEO zawiera scen nagran pod rónymi ktami. DISPLAY (strona 42) Wywietla na ekranie informacje o odtwarzaniu. D Kolorowe przyciski (czerwony / zielony / óty / niebieski) Przyciski skrótu suce do wybierania wariantów z niektórych menu BD (mona je take wykorzystywa w interaktywnych funkcjach BD Java). E TOP MENU (strona 40) Otwiera lub zamyka menu „top menu” pyty BD lub DVD. POP UP/MENU (strona 40) Otwiera lub zamyka menu podrczne (pop up menu) pyty BD-ROM lub menu pyty DVD. OPTIONS (strona 40, 47) Wywietla na ekranie menu opcji. HOME (strona 38, 51) Wywietla gówne menu odtwarzacza. Kiedy jest woona pyta CD, powoduje opuszczenie gównego menu. RETURN Umoliwia powrót do poprzedniego ekranu. (poprzedni / nastpny) Su do przechodzenia do poprzedniego / nastpnego rozdziau, utworu lub pliku. Aby przej do pocztku poprzedniego utworu, dwa razy nacinij przycisk .. / (natychmiastowa powtórka / natychmiastowe przejœcie do przodu) Powoduje powtórzenie sceny / mae przejcie do przodu sceny. Kade nacinicie przycisku spowoduje przejcie do przodu o 15 sekund. Kade nacinicie przycisku powoduje powtórk fragmentu sceny trwajcego 10 sekund. m/M (wyszukiwanie w ty / wprzód) Podczas odtwarzania pozwalaj na „przewijanie” nagrania w przód / w ty. Kade nacinicie przycisku powoduje nastpujce zmiany prdkoci wyszukiwania*: Odtwarzanie do przodu M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Odtwarzanie do tyu n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Przytrzymujc wcinity jeden z przycisków, mona wyszukiwa z wybran prdkoci a do chwili puszczenia przycisku. * Podczas odtwarzania pyt CD i utworów MP3 prdko wyszukiwania nie ulega zmianie. Mnoniki prdkoci podano w przyblieniu. – Aby wznowi normalne odtwarzanie, nacinij przycisk N. Aby odtwarzaæ w zwolnionym tempie lub w trybie poklatkowym (tylko w kierunku „do przodu”) Naciskajc przycisk M na ponad sekund w trybie pauzy, mona wczy odtwarzanie pyty BD / DVD w zwolnionym tempie. Naciskajc przycisk M na krótko w trybie pauzy, mona wywietla kolejne klatki. – Aby wznowi normalne odtwarzanie, nacinij przycisk N. N (odtwarzanie) (strona 38) Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie. Wznawia odtwarzanie od miejsca nacinicia przycisku x (Resume Play). Kiedy woona jest pyta zawierajca pliki z obrazami JPEG, powoduje wywietlenie pokazu slajdów. SCENE SEARCH (strona 41) Wcza tryb wyszukiwania sceny, który pozwala na szybkie przechodzenie midzy scenami w obecnie odtwarzanym tytule. X (pauza) Wcza pauz w odtwarzaniu lub wznawia odtwarzanie. 10

x (zatrzymywanie) Zatrzymuje odtwarzanie i powoduje zapamitanie punktu zatrzymania (strona 39, 46). Punktem zatrzymania tytuu / utworu jest ostatnio odtwarzane miejsce lub ostatnie zdjcie w folderze ze zdjciami. G i SURROUND (strona 45) Wcza lub wycza tryb dwiku przestrzennego w suchawkach. PHONE LEVEL +/– (strona 45) Reguluje gono w suchawkach, gdy podczone s suchawki i trwa odtwarzanie pyty. TV 2 (goœnoœ w telewizorze) +/– (strona 31) Suy do regulacji gonoci w telewizorze. t (wybór wejœcia) (strona 31) Suy do przeczania midzy sygnaem z tunera telewizora i z innego róda. (podœwietlenie) Wcza podwietlenie przycisków 5 i 6 (z wyjtkiem