Views
2 weeks ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Krok 5: pod³¹czanie

Krok 5: pod³¹czanie przewodu zasilaj¹cego Po wykonaniu wszystkich innych pocze podcz dostarczony przewód zasilajcy do gniazda AC IN odtwarzacza. Nastpnie wcz przewody zasilajce odtwarzacza i telewizora do sieci. Krok 6: przygotowanie pilota Do sterowania odtwarzaczem mona uywa dostarczonego pilota. W tym celu naley woy do pilota dwie baterie R6, dopasowujc bieguny 3 i # do oznacze wewntrz komory na baterie. Korzystajc z pilota, naley kierowa go w stron czujnika zdalnego sterowania odtwarzacza (strona 12). 1 do gniazda AC IN 2 do sieci b • Aby unikn ryzyka wycieku elektrolitu i korozji, prawidowo uywa baterii. W razie wycieku elektrolitu, nie dotyka pynu goymi rkami. Ponadto naley przestrzega nastpujcych zasad: – Nie czy nowej baterii ze star ani nie czy baterii rónych producentów. – Nie próbowa adowa baterii. – Jeli pilot nie bdzie uywany przez duszy czas, wyj z niego baterie. – Jeli nastpi wyciek z baterii, wytrze pyn rozlany wewntrz komory na baterie i woy nowe baterie. • Nie naraa czujnika zdalnego sterowania na pycie czoowej (oznaczonego symbolem ) na bezporednie promieniowanie soneczne ani na dziaanie aparatury owietleniowej. Odtwarzacz moe wówczas nie reagowa na sygnay z pilota. 30

U¿ycie pilota do sterowania telewizorem Dostarczony pilot umoliwia regulacj gonoci i zmienianie wejcia w telewizorze Sony oraz wczanie i wyczanie telewizora. b Wymiana baterii w pilocie moe spowodowa przywrócenie standardowego numeru kodowego. Naley wtedy wprowadzi waciwy numer. Przyciski numeryczne TV [/1 U¿ycie pilota do sterowania innymi telewizorami Pilot umoliwia take regulacj gonoci i zmienianie wejcia w telewizorach innych ni Sony oraz ich wczanie i wyczanie. Jeli telewizor jest wymieniony w poniszej tabeli, naley zaprogramowa waciwy kod producenta. b Wprowadzenie nowego numeru kodowego powoduje skasowanie poprzedniego numeru. 1 Trzymajc wcinity przycisk TV [/1, przyciskami numerycznymi wprowad kod producenta telewizora. Przykadowo, aby wprowadzi kod „09”, nacinij przycisk „0”, a nastpnie „9”. Po³¹czenia i ustawienia Numery kodowe telewizorów Jeli jest podany wicej ni jeden numer kodowy, naley po kolei wypróbowywa numery a do odnalezienia waciwego. Producent Sony Numer kodowy 01 (standardowy) t TV 2 +/– Dostêpne przyciski Zalenie od podczonego urzdzenia, niektóre z przycisków (TV [/1, t iTV2 +/–) mog nie sterowa telewizorem. Grundig 11 Hitachi 24 ITT 15, 16 JVC 33 LG/Goldstar 76 Loewe 45 Nokia 15, 16, 69, 73 Przyciski TV [/1 t (wybór wejœcia) TV 2 +/– Funkcje Wczanie i wyczanie telewizora Przeczanie telewizora midzy sygnaem telewizyjnym a sygnaem z innego róda. Regulacja gonoci w telewizorze Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08, 72 Saba 12, 13, 74 Samsung 22, 23, 71 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43, 75 Toshiba 38 2 Pu przycisk TV [/1. 31