Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

9 Wybierz ustawienie

9 Wybierz ustawienie „On” lub „Off” parametru „Quick Start Mode” i naciœnij przycisk ENTER. Szczegóy dotyczce parametru „Quick Start Mode” podano na stronie 65. 10 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Krok 8: wybieranie ustawieñ sieci bezprzewodowej Waciwe ustawienia sieci zale od sposobu podczenia i routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Waciwe ustawienia mona sprawdzi w podrozdziale „Krok 4: podczanie do sieci komputerowej” na stronie 28. Wybieranie ustawieñ sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS)) Opisane poniej czynnoci naley wykona, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, w którym s wczone zabezpieczenia. z • Mona przywróci fabryczne wartoci wszystkich ustawie (strona 71). • Wybierajc wariant „Easy Setup” z grupy „Setup”, mona powtórzy procedur prostej konfiguracji (strona 70). b Uycie funkcji Wi-Fi Protected Setup przed wybraniem ustawie routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) moe spowodowa automatyczn zmian ustawie cznoci bezprzewodowej w routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym). W takim przypadku moe by konieczna zmiana ustawie cznoci bezprzewodowej w komputerze. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). 1 Wykonaj czynnoœci 1 i 2 z podrozdzia³u „Krok 4: pod³¹czanie do sieci komputerowej” na stronie 28. 2 Naciœnij przycisk HOME. 3 Przyciskami

7 Wska¿ wariant „Automatic registration (WPS)” i naciœnij przycisk ENTER. 8 SprawdŸ, gdzie znajduje siê przycisk WPS na routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostêpowym) i jak go nacisn¹æ. Pooenie przycisku WPS i sposób naciskania go zale od routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). 9 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. 10 Przytrzymaj wciœniêty przycisk WPS na routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostêpowym), a¿ zacznie migaæ lampka na routerze. Przycisk WPS naley nacisn w przecigu 2 minut od wykonania czynnoci 9. Pojawi si komunikat „Access point registration is complete.”. Przykad: jeli router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) jest wyposaony w przycisk WPS 11 Wska¿ wariant „Do not use” i naciœnij przycisk ENTER. Jeli operator Internetu wymaga uycia okrelonych ustawie serwera proxy, wybierz wariant „Use”. Szczegóy podano w podrozdziale „Network Settings” na stronie 66. 12 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Perform” i naciœnij przycisk ENTER. Rozpocznie si diagnostyka sieci. Po zakoczeniu diagnostyki sieci wywietlane s jej wyniki. Jeli pojawi si komunikat o bdzie, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Aby uzyska wicej informacji, naley zapozna si z sekcj czsto zadawanych pyta w witrynie http://support.sony-europe.com/ 13 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. 14 SprawdŸ ustawienia, wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si komunikat „Settings are complete.”. Jeli pojawi si komunikat o bdzie w diagnostyce sieci, sprawd znaczenie komunikatu. Nastpnie ponownie wybierz ustawienia sieci lub powtórz diagnostyk. Po³¹czenia i ustawienia b • Jeli odtwarzacz nie wykrywa routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego), po odczekaniu chwili ponownie wykonaj czynno 9. • W pewnych przypadkach uycie funkcji Wi-Fi Protected Setup nie jest moliwe. Zaley to od zabezpiecze routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). W takim przypadku wykonuj polecenia z ekranu i zmie ustawienia w routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym). Wybieranie ustawieñ sieci bezprzewodowej (Access point scan) Opisane poniej czynnoci naley wykona, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) niezgodnego z Wi-Fi Protected Setup lub zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, ale bez wczonych zabezpiecze. 1 Wykonaj czynnoœci 1 i 2 z podrozdzia³u „Krok 4: pod³¹czanie do sieci komputerowej” na stronie 28. 35