Views
4 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

2 Na ekranie ustawieñ

2 Na ekranie ustawieñ routera sieci bezprzewodowej (punktu dostêpowego) sprawdŸ identyfikator SSID i klucz. Aby dowiedzie si, jak uy ekranu ustawie routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego), skontaktuj si z producentem routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) lub odwied nastpujc witryn www: http://support.sony-europe.com/ – Rodzaj zabezpiecze: informacje o rodzajach zabezpiecze, z którymi jest zgodny odtwarzacz, podano w podrozdziale „Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych” na stronie 82. – Klucz: w zalenoci od wybranego rodzaju zabezpiecze, router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) wykorzystuje klucz WEP lub WPA. z W zalenoci od routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego), klucz WEP lub WPA moe by nazywany „hasem” lub „kluczem sieciowym”. 3 Naciœnij przycisk HOME. 4 Przyciskami

14 Wska¿ wariant „Auto” i naciœnij przycisk ENTER. Aby okreli serwer DNS, wybierz wariant „Manual”. Szczegóy podano w podrozdziale „Network Settings” na stronie 66. 15 Wska¿ wariant „Do not use” i naciœnij przycisk ENTER. Jeli operator Internetu wymaga uycia okrelonych ustawie serwera proxy, wybierz wariant „Use”. Szczegóy podano w podrozdziale „Network Settings” na stronie 66. 16 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Perform” i naciœnij przycisk ENTER. Rozpocznie si diagnostyka sieci. Po zakoczeniu diagnostyki sieci wywietlane s jej wyniki. Jeli pojawi si komunikat o bdzie, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Aby uzyska wicej informacji, naley zapozna si z sekcj czsto zadawanych pyta w witrynie http://support.sony-europe.com/ 17 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. 18 SprawdŸ ustawienia, wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si komunikat „Settings are complete.”. Jeli pojawi si komunikat o bdzie w diagnostyce sieci, sprawd znaczenie komunikatu i powtórz diagnostyk. Po³¹czenia i ustawienia 37