Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

• W przypadku poczenia

• W przypadku poczenia HDMI wywietlenie obrazu na ekranie moe nastpi z opónieniem uniemoliwiajcym obejrzenie pocztku wywietlanego obrazu. • Aby uywa funkcji odtwarzania jednym przyciskiem, zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” z menu „System Settings” na „On” (standardowe) (strona 65). Zawartoœæ menu OPTIONS 1 Nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Dostpne warianty zale od rodzaju nonika i stanu odtwarzania. Wariant Headphones Type Opis Wybieranie rodzaju suchawek (strona 45). Video Settings Korygowanie ustawie obrazu (strona 43). Audio Settings Title List Play Korygowanie ustawie dwiku (strona 44). Wywietlanie listy tytuów. Odtwarzanie tytuu od miejsca nacinicia przycisku x. Play from start Odtwarzanie tytuu od pocztku. Top Menu Menu/Popup Menu Stop Title Search Chapter Search Wywietla menu „top menu” pyty (strona 40). Wywietlanie menu podrcznego (pop up menu) pyty BD-ROM lub menu pyty DVD (strona 40). Zatrzymuje odtwarzanie. Wyszukiwanie tytuu i rozpoczynanie odtwarzania od jego pocztku (strona 42). Wyszukiwanie rozdziau i rozpoczynanie odtwarzania od jego pocztku (strona 42). Wyœwietlanie menu „top menu” Podczas odtwarzania pyty BD lub DVD mona wywietli menu „Top Menu”. 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk TOP MENU. Pojawi si menu „top menu”. 2 Wybierz dany wariant przyciskami

4 Pod³¹cz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 28). 5 W³¹cz odtwarzacz. 6 Zmieñ ustawienie parametru „BD Internet Connection” z menu „BD/DVD Viewing Settings” na „Allow” (strona 64). 7 W³ó¿ p³ytê BD-ROM z materia³ami BONUSVIEW / BD-LIVE. Sposób postpowania zaley od pyty. Zapoznaj si z opisem dostarczonym z pyt. Kasowanie danych z pamiêci zewnêtrznej Istnieje moliwo skasowania zbdnych danych. 1 Upewnij si, e w odtwarzaczu nie ma pyty. 2 Nacinij przycisk HOME. 3 Przyciskami