Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

• Funkcji wyszukiwania

• Funkcji wyszukiwania sceny mona uy, jeli tytu trwa wicej ni 100 sekund, a mniej ni 100 godzin. • Dziaanie funkcji wyszukiwania sceny jest uzalenione od pyty. Wyszukiwanie tytu³u / rozdzia³u BD DVD Jeli tytu zawiera znaczniki rozdziaów, mona wyszukiwa rozdziay. 1 Podczas odtwarzania lub podczas pauzy w odtwarzaniu naciœnij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskami M/m wska¿ sposób wyszukiwania i naciœnij przycisk ENTER. „Title Search” (dla pyt BD-ROM / DVD VIDEO) „Chapter Search” Pojawi si ekran wprowadzania cyfr. Przykad: Chapter Search 3 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ numer tytu³u lub rozdzia³u. W razie pomyki nacinij przycisk CLEAR i wprowad inny numer. 4 Naciœnij przycisk ENTER. Po chwili odtwarzacz zacznie odtwarzanie od wybranego elementu. Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o odtwarzaniu BD DVD Mona sprawdzi informacje o tytule, w tym przepywno sygnau wideo itp. Naciœnij przycisk DISPLAY. Wywietlane informacje zale od rodzaju pyty i stanu odtwarzacza. Przykad: podczas odtwarzania pyty BD-ROM A Numer wybranego kta B Numer lub nazwa tytuu C Obecnie wybrane ustawienie dwiku D Dostpne funkcje ( kt / dwik / napisy) E Informacje dotyczce odtwarzania Wywietlanie typu pyty / trybu odtwarzania / kodeka wideo / przepywnoci / paska stanu odtwarzania / czasu odtwarzania (pozostaego czasu*) F Rozdzielczo wyjciowa / Czstotliwo sygnau wideo * Pojawia si w wyniku naciskania przycisku TIME. 42 z • Informacje o odtwarzaniu mona take sprawdzi na wywietlaczu na pycie czoowej (strona 13). • W celu zmiany odpowiedniego ustawienia nacinij przycisk SUBTITLE, AUDIO lub ANGLE.

Korygowanie obrazu i dŸwiêku przy odtwarzaniu filmów BD DVD Korygowanie obrazu 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska wariant „Video Settings” i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si ekran „Video Settings”. Wariant NR (redukcja zakóce) Opis Redukcja zakóce w obrazie (patrz podpunkt „Zawarto menu „NR”” na stronie 44). 4 Przyciskami