Views
9 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

48 ZawartoϾ menu

48 Zawartoœæ menu „HD Reality Enhancer (HDMI)” 1 Podczas wykonywania czynnoci 2 wska wariant „HD Reality Enhancer (HDMI)” i nacinij przycisk ENTER. 2 Wska odpowiedni wariant i nacinij przycisk ENTER. Wariant Enhance (–3 – 0 –3) Smoothing (Off / Standard / High) FGR (0 –3) z Ustawienia z menu „HD Reality Enhancer (HDMI)” reguluje si niezalenie dla filmu i dla fotografii. Ró¿ne funkcje wyœwietlania zdjêæ Przyciski x RETURN X ./>

Odtwarzanie z urz¹dzenia USB Mona wywietla pliki z fotografiami z podczonego urzdzenia USB. 1 Pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda USB odtwarzacza. Przed podczaniem urzdzenia USB naley si zapozna z jego instrukcj obsugi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD do gniazda USB 5 Przyciskami M/m wska¿ plik lub folder i naciœnij przycisk ENTER. Jeli wybierasz folder, przyciskami M/m wybierz plik z tego folderu i nacinij przycisk ENTER. Wywietlone zostanie zdjcie z wybranego pliku. • Aby wywietli pokaz slajdów, nacinij przycisk N. b • Nie wyjmowa urzdzenia USB w czasie pracy. Najpierw naley zatrzyma odtwarzanie i usun z ekranu list plików i folderów. • Odtwarzacz nie bdzie odtwarza plików z fotografiami z urzdzenia USB podczonego do gniazda USB z tyu odtwarzacza. Odtwarzanie Urzdzenie USB b • Odtwarzacz moe nie wspópracowa z pewnymi urzdzeniami USB. • Odtwarzacz rozpoznaje: – urzdzenia pamici masowej (Mass Storage Class) z systemem plików FAT i bez podziau na partycje, – urzdzenia SICD (Still Image Capture Device). Odtwarzacz moe nie rozpoznawa urzdze MSC podzielonych na partycje. 2 Naciœnij przycisk HOME. 3 Przyciskami