Views
4 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

4 Zalecenia

4 Zalecenia eksploatacyjne Urzdzenie zostao przebadane i uznane za speniajce wymagania sformuowane w Dyrektywie EMC, jeli uywany przewód poczeniowy jest krótszy ni 3 metry. Bezpieczeñstwo • Aby unikn ryzyka poaru lub poraenia prdem, nie stawia na odtwarzaczu przedmiotów wypenionych pynami, np. wazonów. Nie umieszcza take odtwarzacza blisko wody, na przykad przy wannie lub prysznicu. Jeli do wntrza obudowy dostanie si jaki przedmiot lub pyn, przed dalsz eksploatacj naley odczy odtwarzacz od róda zasilania i zleci jego sprawdzenie specjalicie. • Nie dotyka przewodu zasilajcego mokrymi rkami. Grozi to poraeniem prdem. Instalacja • Aby zapobiec przegrzewaniu si odtwarzacza, naley zapewni wokó waciw cyrkulacj powietrza. • Nie stawia odtwarzacza na mikkich powierzchniach, które mogyby zasoni otwory wentylacyjne, takich jak kapy. • Nie instalowa odtwarzacza we wszelkiego rodzaju niszach, na przykad na regale. • Nie stawia odtwarzacza blisko róde ciepa ani w miejscach naraonych na bezporednie promieniowanie soneczne, nadmierne zapylenie lub wstrzsy. • Nie uywa odtwarzacza na wolnym powietrzu, w pojazdach, na statkach ani na innych jednostkach pywajcych. • Jeli odtwarzacz zostanie bezporednio przeniesiony z zimnego do ciepego miejsca albo umieszczony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach w jego wntrzu moe si skropli para wodna. W takim przypadku odtwarzacz moe nie dziaa waciwie. Naley wówczas wyj pyt i pozostawi wczony odtwarzacz na mniej wicej pó godziny, a do odparowania wilgoci. • Nie instalowa urzdzenia w przechyle. Moe ono pracowa tylko w pozycji poziomej. • Nie umieszcza odtwarzacza ani pyt blisko sprztu zawierajcego silne magnesy, takiego jak kuchenka mikrofalowa czy due kolumny gonikowe. • Nie umieszcza metalowych przedmiotów przed pyt czoow. Moe to utrudni transmisj fal radiowych. • Nie umieszcza odtwarzacza w miejscach, w których jest uywany sprzt medyczny. Grozi to zakóceniami w pracy urzdze medycznych. • W przypadku korzystania z rozrusznika serca lub innego urzdzenia medycznego, przed uyciem funkcji bezprzewodowej sieci LAN naley skonsultowa si z lekarzem lub producentem urzdzenia medycznego. • Odtwarzacz powinien by zainstalowany i uywany w odlegoci co najmniej 20 cm od ciaa ludzkiego (z wyjtkiem koczyn: doni, nadgarstków, stóp i kostek). • Nie ka na odtwarzaczu cikich lub niestabilnych przedmiotów. • Nie wkada do szuflady na pyt przedmiotów innych ni pyty. Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i woonego przedmiotu. • Przed przenoszeniem i transportowaniem odtwarzacza naley z niego wyj pyt. W przeciwnym razie pyta moe ulec uszkodzeniu. • Przed przenoszeniem odtwarzacza naley odczy od niego przewód zasilajcy i wszystkie inne przewody. ród³a zasilania • Odtwarzacz pozostaje pod napiciem zawsze, gdy jest podczony do gniazdka sieciowego, nawet po wyczeniu. • Jeli odtwarzacz nie bdzie uywany przez duszy czas, naley go wyczy z gniazdka sieciowego. W celu wyczenia przewodu chwyci za wtyczk; nigdy nie cign za sam przewód. • Aby unikn uszkodzenia przewodu zasilajcego, naley przestrzega poniszych zasad. Nie uywa uszkodzonego przewodu zasilajcego. Grozi to poraeniem prdem lub poarem. – Nie ciska przewodu zasilajcego midzy odtwarzaczem a cian, pók itp. – Nie ka na przewodzie zasilajcym cikich przedmiotów; nie napina przewodu. Regulacja g³oœnoœci Nie zwiksza gonoci w czasie suchania bardzo cichego fragmentu albo fragmentu bez dwiku. W przeciwnym razie odtworzenie sygnau o maksymalnej gonoci moe spowodowa uszkodzenie suchu i goników. Czyszczenie Obudow, panel i regulatory naley czyci mikk ciereczk. Nie uywa wszelkiego rodzaju ciereczek ani proszków do szorowania, a take rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna. P³yty czyszcz¹ce; œrodki do czyszczenia p³yt / soczewek Nie uywa dostpnych w handlu pyt czyszczcych ani rodków do czyszczenia pyt / soczewek (w pynie lub w aerozolu). Gro one uszkodzeniem urzdzenia.

Wymiana czêœci W przypadku naprawy odtwarzacza, naprawiane czci mog by gromadzone w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu. Prawa autorskie i znaki handlowe • W urzdzeniu wykorzystano technologi ochrony praw autorskich, która podlega ochronie patentowej USA i z któr wi si inne prawa wasnoci intelektualnej. Wykorzystanie tej technologii musi si odbywa za zgod firmy Macrovision i musi by ograniczone do uytku domowego lub do innych zastosowa z ograniczon widowni, chyba e Macrovision wyrazi odmienn zgod. Zabrania si odtwarzania kodu ródowego i dekompilacji. • „AVCHD” i logo „AVCHD” s znakami handlowymi Panasonic Corporation i Sony Corporation. • Java i wszystkie znaki handlowe i logo oparte na Java s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi Sun Microsystems Inc. • , „XMB” i „xross media bar” s znakami handlowymi Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc. • W urzdzeniu zastosowano technologi High-Definition Multimedia Interface (HDMI). HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC. • „Blu-ray Disc” jest znakiem handlowym. • Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” i „CD” s znakami handlowymi. •„BD-LIVE”, logo „BD-LIVE” i „BONUSVIEW” s znakami handlowymi Blu-ray Disc Association. • „x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” s znakami handlowymi Sony Corporation. • „BRAVIA” jest znakiem handlowym Sony Corporation. • „PhotoTV HD” i logo „PhotoTV HD” s znakami handlowymi Sony Corporation. • Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance. • Znak Wi-Fi Protected Setup jest znakiem Wi-Fi Alliance. • „Wi-Fi CERTIFIED” i „Wi-Fi Protected Setup” s znakami handlowymi Wi-Fi Alliance. •DLNA ® , logo DLNA i DLNA CERTIFIED s znakami handlowymi, znakami usugowymi lub znakami certyfikacji Digital Living Network Alliance. • Microsoft i Windows s zastrzeonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach. • Nazwy innych systemów i produktów s na ogó s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów. W instrukcji nie s zamieszczane symbole i®. WA¯NA INFORMACJA Ostrzeenie: odtwarzacz moe przez nieograniczony czas utrzymywa na ekranie telewizora nieruchomy obraz wideo albo obraz menu ekranowego. Wywietlanie przez duszy czas takiego nieruchomego obrazu grozi nieodwracalnym uszkodzeniem ekranu telewizora. Podatne na takie uszkodzenia s telewizory plazmowe i projekcyjne. W przypadku pyta lub problemów zwizanych z odtwarzaczem prosimy o skontaktowanie si z najblisz autoryzowan stacj serwisow Sony. Informacja dla klientów w Europie Produkt ten jest przeznaczony do uytku w nastpujcych krajach: AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA Informacja dla klientów z Francji Funkcji WLAN modelu BDP-S760 mona uywa wycznie wewntrz budynków. Jakiekolwiek uycie funkcji WLAN modelu BDP-S760 na zewntrz budynków na terytorium Francji jest zabronione. Przed uyciem modelu BDP-S760 na zewntrz budynków naley si upewni, e funkcja WLAN jest wyczona. (Decyzja ART 2002-1009 zmodyfikowana decyzj ART 03-908, dotyczc ograniczenia wykorzystania czstotliwoci radiowych.) 5