Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

YCbCr/RGB (HDMI) Okrela

YCbCr/RGB (HDMI) Okrela ustawienie koloru w sygnale wideo reprodukowanym przez gniazdo HDMI OUT. Wybierz ustawienie dostosowane do rodzaju podczanego telewizora. Auto YCbCr (4:2:2) YCbCr (4:4:4) RGB (16-235) RGB (0-255) Automatyczne rozpoznawanie typu podczonego telewizora i wybór odpowiedniego ustawienia koloru. Reprodukcja sygnau wideo YCbCr 4:2:2. Reprodukcja sygnau wideo YCbCr 4:4:4. Wybierz to ustawienie, gdy podczone urzdzenie audio obsuguje tylko ograniczony zakres RGB. Wybierz to ustawienie, jeli podczone jest urzdzenie RGB (0-255). HDMI Deep Colour Output Okrela ustawienie gbi koloru (Deep Colour) sygnau wideo reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT. Gbia koloru jest okrelana za pomoc liczby bitów. Im wicej bitów, tym wicej barw mona zreprodukowa. Odtwarzacz jest zgodny z maksymalnie 12-bitow gbi koloru. Podczenie odtwarzacza do telewizora zgodnego z technologi Deep Colour umoliwia wierniejsz reprodukcj barw ni na telewizorze niezgodnym z technologi Deep Colour. Auto 12bit 10bit Off Normalnie wybieraj to ustawienie. Reprodukcja 12-bitowych sygnaów wideo. Reprodukcja 10-bitowych sygnaów wideo. Wybierz to ustawienie, gdy obraz jest niestabilny lub gdy kolory wydaj si nienaturalne. SBM Okrela, czy ma by wykorzystywana technologia Super Bit Mapping (dotyczy tylko sygnaów wideo reprodukowanych przez gniazdo HDMI OUT). On Off x.v.Colour Output Reprodukcja mikkiego sygnau wideo. Normalnie wybieraj to ustawienie. Okrela, czy do podczonego telewizora s przesyane informacje xvYCC. Podczajc telewizor zgodny ze standardem xvYCC i technologi x.v.Colour, mona uzyska wierniejsz reprodukcj barw obiektów. Auto Off Pause Mode Funkcja wyczona. Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie, gdy obraz jest niestabilny lub gdy kolory wydaj si nienaturalne. Okrela sposób wywietlania obrazu po wczeniu pauzy w odtwarzaniu pyty DVD. W przypadku pyt BD-ROM i pyt zawierajcych pliki AVCHD ustawienie parametru „Pause Mode” automatycznie zmienia si na „Auto”. Auto Frame Normalnie wybieraj to ustawienie. Obraz przedstawiajcy dynamiczn scen nie ulega rozmyciu. Wywietlanie statycznego obrazu o duej rozdzielczoci. 56

Audio Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Wybieranie ustawieñ g³oœników 1 Wybierz z menu „Audio Settings” wariant „Speaker Settings” i nacinij przycisk ENTER. Audio Output Priority Okrela rodzaj gniazda sucego do reprodukcji sygnaów audio. Reprodukcja 2-kanaowego dwiku Linear PCM przez gniazda wyjciowe inne ni priorytetowe odbywa si przy maksymalnie 48 kHz. HDMI Coaxial/ Optical Multi Channel Analogue Stereo Analogue Headphones Reprodukcja sygnaów audio przez gniazdo HDMI OUT. Reprodukcja sygnaów audio przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). Wybierz to ustawienie, jeli do podczenia wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego s uyte gniazda MULTI CHANNEL OUTPUT. Reprodukcja sygnaów audio przez gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L). Reprodukcja sygnaów audio przez gniazdo suchawkowe (strona 45). 2 Wybierz wariant „Size” lub „Distance” i nacinij przycisk ENTER. 3 Przyciskami M/m wska dany parametr i nacinij przycisk ENTER. 4 Przyciskami M/m wska lub wybierz ustawienie i nacinij przycisk ENTER. Size Okrela wielko goników. • Front Large Small •Centre Large Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie, jeli goniki nie pozwalaj na reprodukcj gbokich tonów niskich. Normalnie wybieraj to ustawienie. Ustawienia i regulacje Speaker Settings Aby uzyska najlepszy moliwy dwik przestrzenny, naley okreli wielko podczonych goników i ich odlego od miejsca suchania. Nastpnie naley skorzysta z dwiku kontrolnego i nastawi jednakow gono i balans wszystkich goników. Wariant ten mona wybra, gdy parametr „Audio Output Priority” jest ustawiony na „Multi Channel Analogue”. Small None • Surround Large Small Wybierz to ustawienie, jeli gonik nie pozwala na reprodukcj gbokich tonów niskich. Wybierz to ustawienie, jeli gonik centralny nie jest uywany. Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie, jeli goniki nie pozwalaj na reprodukcj gbokich tonów niskich. 57