Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

BD/DVD Viewing Settings

BD/DVD Viewing Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. BD/DVD Menu Okrela domylny jzyk menu dla pyt BD-ROM i DVD VIDEO. Po wybraniu ustawienia „Select Language Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu jzyka. Wprowad kod jzyka zgodnie z opisem z podrozdziau „Lista kodów jzyków” (strona 84). Audio Okrela domylny jzyk cieki dwikowej dla pyt BD-ROM lub DVD VIDEO. Po wybraniu ustawienia „Original” wybierany jest jzyk, któremu nadano priorytet na pycie. Po wybraniu ustawienia „Select Language Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu jzyka. Wprowad kod jzyka zgodnie z opisem z podrozdziau „Lista kodów jzyków” (strona 84). Subtitle Okrela domylny jzyk napisów dla pyt BD-ROM lub DVD VIDEO. Po wybraniu ustawienia „Select Language Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu jzyka. Wprowad kod jzyka zgodnie z opisem z podrozdziau „Lista kodów jzyków” (strona 84). 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „BD Parental Control” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 4 Wska¿ ograniczenie wiekowe i naciœnij przycisk ENTER. Im mniejsza warto, tym ostrzejsze ograniczenie. Po wybraniu wariantu „Select Age Restriction” mona wprowadzi wiek od „0” do „255”, uywajc do tego przycisków

DVD Parental Control Odtwarzanie pewnych pyt DVD VIDEO mona ograniczy ze wzgldu na wiek widza. Pewne sceny mog by blokowane lub zastpowane innymi scenami. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „DVD Parental Control” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 4 Wska¿ poziom i naciœnij przycisk ENTER. Im mniejsza warto, tym ostrzejsze ograniczenie. • Aby wyczy funkcj blokady rodzicielskiej, wybierz ustawienie „No Restrictions”. z Istnieje moliwo zmiany hasa (patrz punkt „Password” na stronie 63). 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 4 Wska¿ ograniczenie terytorialne i naciœnij przycisk ENTER. Po wybraniu ustawienia „Select Region Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu regionu. Wprowad kod regionu zgodnie z opisem z podrozdziau „Blokada rodzicielska / Kod regionu” (strona 84). z Istnieje moliwo zmiany hasa (patrz punkt „Password” na stronie 63). b • W razie zapomnienia hasa trzeba wyzerowa odtwarzacz (strona 71) i wprowadzi nowe haso (patrz punkt „Password” na stronie 63). • Za pomoc funkcji blokady rodzicielskiej nie mona ograniczy odtwarzania pyt, które nie wspópracuj z t funkcj. • Niektóre pyty mog wymaga zmiany poziomu blokady rodzicielskiej w czasie odtwarzania. W takim przypadku naley wprowadzi haso, po czym zmieni poziom. Ustawienia i regulacje b • W razie zapomnienia hasa trzeba wyzerowa odtwarzacz (strona 71) i wprowadzi nowe haso (patrz punkt „Password” na stronie 63). • Za pomoc funkcji blokady rodzicielskiej nie mona ograniczy odtwarzania pyt, które nie wspópracuj z t funkcj. • Niektóre pyty mog wymaga zmiany poziomu blokady rodzicielskiej w czasie odtwarzania. W takim przypadku naley wprowadzi haso, po czym zmieni poziom. Parental Control Region Code Odtwarzanie pewnych pyt BD-ROM i DVD VIDEO mona ograniczy ze wzgldu na region geograficzny. Pewne sceny mog by blokowane lub zastpowane innymi scenami. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „Parental Control Region Code” i naciœnij przycisk ENTER. Password Umoliwia wprowadzanie lub zmienianie hasa dla funkcji blokady rodzicielskiej. Haso umoliwia wprowadzenie ogranicze przy odtwarzaniu pyt BD-ROM lub DVD VIDEO. W razie potrzeby mona zrónicowa poziomy ogranicze dla pyt BD-ROM i DVD VIDEO. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „Password” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 63