Views
3 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

wiersze „Proxy

wiersze „Proxy Server” oraz „Port Number”. Wprowadzanie znaków opisano na stronie 68. 13 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Perform” i naciœnij przycisk ENTER. Rozpocznie si diagnostyka sieci. Po zakoczeniu diagnostyki sieci wywietlane s jej wyniki. Jeli pojawi si komunikat o bdzie, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Aby uzyska wicej informacji, naley zapozna si z sekcj czsto zadawanych pyta w witrynie http://support.sony-europe.com/ 14 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. 15 SprawdŸ ustawienia, wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si komunikat „Settings are complete.”. Jeli pojawi si komunikat o bdzie w diagnostyce sieci, sprawd znaczenie komunikatu i powtórz diagnostyk. Wprowadzanie znaków Poniej opisano procedur wprowadzania identyfikatora SSID, klucza WEP/WPA i ustawie „Proxy Server”. Pole wprowadzania 2 Nacinij przycisk , i wybierz nastpny znak. W razie pomyki wykonaj ponisze czynnoci. 1Przyciskami M/m przemie wyrónienie do pola wprowadzania. Kolor kursora zmieni si na óty. 2Przyciskami

Przyciski Niebieski przycisk (Finish) CLEAR (Clear/Clear All) RETURN (Cancel)