Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Informacja dla klientów

Informacja dla klientów zW³och Zasady uycia sieci RLAN reguluje: – w odniesieniu do uytku prywatnego – Dekret Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003 („Kodeks komunikacji elektronicznej”). W szczególnoci, artyku 104 wskazuje, kiedy wymagane jest wczeniejsze uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artyku 105 okrela, kiedy dozwolone jest swobodne uycie; – w odniesieniu do publicznego wiadczenia usug polegajcych na dostpie przez sie RLAN do sieci i usug telekomunikacyjnych – Dekret Ministerialny z 28.5.2003 z póniejszymi zmianami oraz artyku 25 (ogólne zezwolenie dotyczce sieci i usug komunikacji elektronicznej) w Kodeksie komunikacji elektronicznej. – w odniesieniu do uytku prywatnego – Dekret Ministerialny z 12.07.2007 Informacja dla klientów zCypru Uytkownik kocowy jest zobowizany do zarejestrowania urzdzenia RLAN (lub WAS lub WiFi) w Departamencie Komunikacji Elektronicznej (P.I. 6/2006 i P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 oznacza Rozporzdzenie w sprawie radiokomunikacji (kategorie stacji objtych ogólnym zezwoleniem i podlegajcych rejestracji) z 2006 roku. P.I. 6A/2006 oznacza Ogólne zezwolenie na wykorzystywanie czstotliwoci radiowych przez radiowe sieci lokalne i bezprzewodowe systemy dostpu, w tym radiowe sieci lokalne (WAS/RLAN). Informacja dla klientów z Norwegii Uycie tego sprztu radiowego jest zabronione w strefie znajdujcej si w promieniu 20 km od orodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard. Informacje o instrukcji • O ile z tekstu lub ilustracji nie wynika inaczej, w niniejszej instrukcji noniki BD, DVD i CD s okrelane ogólnym mianem „pyta”. • Pyty, których dotyczy opisywana funkcja, s wskazane za pomoc ikon umieszczonych nad opisem, na przykad BD . Szczegóy podano w podrozdziale „Pyty, które mona odtwarza” (strona 78). • W instrukcji opisano elementy sterujce na pilocie. Mona te korzysta z elementów sterujcych na odtwarzaczu, o ile maj one takie same albo podobne symbole. • Ilustracje menu ekranowego zamieszczone w instrukcji mog nie by wiernym odpowiednikiem menu widocznego na ekranie telewizora. • Ikona b oznacza NIEZBDNE informacje (których znajomo jest niezbdna do waciwej obsugi urzdzenia). Ikona z oznacza PRZYDATNE informacje (wskazówki itp.). 6

Spis treœci OSTRZEENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Wykaz elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Po³¹czenia i ustawienia Podczanie odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Krok 1: podczanie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Podczanie do gniazda HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko pocze HDMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Podczanie do gniazd komponentowego sygnau wideo (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Podczanie do gniazd audio/wideo lub gniazda S VIDEO . . . . . . . . . . 20 Krok 2: podczanie wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego . . . . . . . 21 Podczanie do gniazda HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Podczanie do gniazd cyfrowych (OPTICAL / COAXIAL) . . . . . . . . . . 24 Podczanie do gniazd 7.1 kanaów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Podczanie do gniazd audio L/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Krok 3: wkadanie pamici zewntrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Krok 4: podczanie do sieci komputerowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Krok 5: podczanie przewodu zasilajcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Krok 6: przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Uycie pilota do sterowania telewizorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Krok 7: Prosta konfiguracja (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Krok 8: wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Access point scan) . . . . 35 Odtwarzanie Odtwarzanie pyt BD / DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Uycie menu pyty BD lub DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Uycie funkcji BONUSVIEW / BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Szybkie wyszukiwanie scen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wyszukiwanie tytuu / rozdziau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o odtwarzaniu . . . . . . . . 42 Korygowanie obrazu i dŸwiku przy odtwarzaniu filmów . . . . . . . . . . . 43 Odtwarzanie muzycznych pyt CD i utworów MP3 audio . . . . . . . . . . . . . . . 45 Odtwarzanie plików z fotografiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Odtwarzanie z urzdzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Odtwarzanie plików z fotografiami przez sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Przygotowanie serwera / odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wyœwietlanie plików z fotografiami z serwera DLNA . . . . . . . . . . . . . . 50 7