Views
4 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

wyników, wska wariant

wyników, wska wariant „Close” i nacinij przycisk ENTER. 7 Naciœnij przycisk RETURN, aby powróciæ do listy serwerów. 8 Na zakoñczenie naciœnij przycisk RETURN. Wyœwietlanie / ukrywanie serwera 1 Kiedy jest wywietlana lista podczonych serwerów, wska dany serwer przyciskami M/m i nacinij przycisk ENTER. 2 Przyciskiem M lub m wska wariant „Shown” lub „Hidden” i nacinij przycisk ENTER. Po wybraniu ustawienia „Hidden” serwer nie bdzie si pojawia w kategorii fotografii. Easy Setup Ponowne wykonanie procedury prostej konfiguracji w celu wyboru podstawowych ustawie odtwarzacza. 1 Wska¿ wariant „Easy Setup” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskiem < lub , wybierz wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. 3 PrzejdŸ do czynnoœci 4 z podrozdzia³u „Krok 7: Prosta konfiguracja (Easy Setup)” (strona 32). z Serwer mona take ukry z poziomu kategorii fotografii. Wska dany serwer przyciskami M/m, nacinij przycisk OPTIONS, wska wariant „Hidden” i nacinij przycisk ENTER. Usuwanie serwera z listy pod³¹czonych serwerów 1 Kiedy jest wywietlana lista podczonych serwerów, wska dany serwer przyciskami M/m i nacinij przycisk OPTIONS. 2 Wska wariant „Erase” i nacinij przycisk ENTER. Aby usun wszystkie serwery, wybierz wariant „Erase All”. Pojawi si proba o potwierdzenie. 3 Wska wariant „OK” i nacinij przycisk ENTER. Wybrany serwer zostanie usunity. 70

Resetting Mona wybra grup ustawie odtwarzacza i przywróci jej ustawienia fabryczne. Przywrócone zostan standardowe ustawienia wszystkich parametrów z wybranej grupy. 1 Wska¿ wariant „Resetting” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Wska¿ wariant „Reset to Factory Default Settings” i naciœnij przycisk ENTER. 3 Wybierz ustawienia, którym chcesz przywróciæ standardowe wartoœci, i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si proba o potwierdzenie. Mona przywróci standardowe wartoci nastpujcych ustawie: – Video Settings – Audio Settings – BD/DVD Viewing Settings – Photo Settings – System Settings – Network Settings – All Settings 4 Przyciskiem < lub , wybierz wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. Ustawienia i regulacje b Po wybraniu w czynnoci 3 wariantu „All Settings”: – wszystkie ustawienia z grupy (Setup) zmieniaj si na standardowe, – nie zmieniaj si ustawienia parametrów z grup „Video Settings” i „Audio Settings”, które mona regulowa po naciniciu w czasie odtwarzania przycisku OPTIONS (strona 43). 71