Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwi¹zywanie

Rozwi¹zywanie problemów Jeli w czasie eksploatacji odtwarzacza wystpi jeden z opisanych tu problemów, to przed dostarczeniem urzdzenia do serwisu naley spróbowa samodzielnie rozwiza problem, korzystajc z podanych tu wskazówek. Jeli problem nie daje si rozwiza, prosimy o kontakt z najblisz autoryzowan stacj serwisow Sony. Zasilanie Zasilanie nie w³¹cza siê. , Sprawd, czy przewód zasilajcy jest starannie podczony. , Zaczekaj chwil na uruchomienie si odtwarzacza. Informacje dodatkowe Przy w³¹czaniu odtwarzacza na ekranie pojawia siê komunikat „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."”. , Aktualizowanie oprogramowania odtwarzacza do nowszej wersji opisano w podrozdziale „Network Update” (strona 52). Noœnik Nie mo¿na odtworzyæ p³yty. , Pyta jest brudna. , Pyta zostaa woona spodem do góry. Wó pyt do szuflady tak, aby odtwarzana strona znajdowaa si u dou. , Pyta jest przekrzywiona. , Próbowano odtworzy pyt, której format nie jest obsugiwany przez ten odtwarzacz (strona 79). , Kod regionu na pycie BD lub DVD nie jest zgodny z kodem na odtwarzaczu. , W odtwarzaczu nie mona odtwarza pyt, które nie zostay waciwie sfinalizowane (strona 79). 72

Obraz W przypadku podczania urzdzenia przewodem HDMI naley si take zapozna z punktem „Podczanie do gniazda HDMI” (strona 17). Brak obrazu / zak³ócenia w obrazie. , Upewnij si, e wszystkie przewody poczeniowe s prawidowo podczone. , Sprawd, czy przewody poczeniowe nie s uszkodzone. , Sprawd sposób podczenia telewizora (strona 16) i wybierz w nim waciwe wejcie, tak aby na ekranie pojawi si sygna z odtwarzacza. , W momencie przeczenia warstw podczas odtwarzania dwuwarstwowej pyty BD / DVD moe wystpi krótka przerwa w obrazie i dwiku. Za pomoc¹ parametru „Output Video Format” wybrana zosta³a niew³aœciwa rozdzielczoœæ wyjœciowego sygna³u wideo i nie pojawia siê obraz. , Na co najmniej 10 sekund nacinij przycisk x na odtwarzaczu. Spowoduje to wybór najmniejszej rozdzielczoci wyjciowego obrazu. Obraz nie wype³nia ekranu pomimo nastawienia wspó³czynnika kszta³tu obrazu za pomoc¹ parametru „DVD Aspect Ratio” w grupie „Video Settings”. , Wspóczynnik ksztatu obrazu jest zablokowany przez sygna nagrany na pyt DVD (strona 54). Do pod³¹czenia urz¹dzeñ u¿ywane jest zarówno gniazdo HDMI OUT, jak i inne gniazda wyjœcia wideo, ale reprodukcja sygna³u odbywa siê tylko przez gniazdo HDMI OUT. , Zmie ustawienie parametru „Output Video Format” z menu „Video Settings” na „Component Video” (strona 54). Ciemne czêœci obrazu s¹ za ciemne / jasne czêœci s¹ za jasne lub wygl¹daj¹ nienaturalnie. , Zmie ustawienie parametru „Picture Quality Mode” na „Standard” (standardowe) (patrz punkt „Korygowanie obrazu i dwiku przy odtwarzaniu filmów” na stronie 43). Niew³aœciwa reprodukcja obrazu. , Sprawd ustawienie parametru „Output Video Format” w grupie „Video Settings” (strona 54). Nie pojawia siê obraz z p³yty BD-ROM. , Sprawd ustawienie parametru „BD-ROM 1080/24p Output” w grupie „Video Settings” (strona 55). DŸwiêk W przypadku podczania urzdzenia przewodem HDMI naley si take zapozna z punktem „Podczanie do gniazda HDMI” (strona 22). Brak dŸwiêku. , Upewnij si, e wszystkie przewody poczeniowe s prawidowo podczone. , Sprawd, czy przewody poczeniowe nie s uszkodzone. , Sprawd sposób podczenia wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego (strona 21) i wybierz w nim wejcie umoliwiajce reprodukcj sygnau audio z odtwarzacza. , Odtwarzacz pracuje w trybie przeszukiwania. , Jeli sygna dwikowy nie jest odtwarzany przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL) / HDMI OUT, sprawd ustawienia dwiku (strona 57). Niew³aœciwa reprodukcja dŸwiêku. , Sprawd ustawienie parametru „Audio Output Priority” w grupie „Audio Settings” (strona 57). , Sprawd ustawienia goników (strona 57). Informacje dodatkowe 73